Leveringen - 293962-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Laserprinters

2019/S 120-293962

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 110-267678)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Postadres: al. Piłsudskiego 28
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823
Postcode: 35-001
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl
Telefoon: +48 178580286
Fax: +48 178580221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rzeszow.sa.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej. Przedmiot zamówienia podzielono na Pakiety, jak niżej:

Pakiet Nr 1. Dostawa drukarek atramentowych przenośnych

Pakiet Nr 2. Dostawa drukarek atramentowych do okładek akt,

Pakiet Nr 3. Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4

Pakiet Nr 4. Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych wysokowydajnych A4,

Pakiet Nr 5. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4,

Pakiet Nr 6. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor,

Pakiet Nr 7. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3,

Pakiet Nr 8. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor,

Pakiet Nr 9. Dostawa skanerów stacjonarnych A4.

Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 (odpowiednio 1.1.-1.9.) do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267678

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

O udzielenie zam. publ. mogą ubiegać się Wyk., którzy spełniają warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują w sposób należyty, co najmniej 2 podobne dostawy (umowy), o wartości nie niższej niż odpowiednio (PLN brutto):

Pakiet nr 1 – Zam. nie wyznacza warunku w tym zakresie

Pakiet nr 2 – 35 000,00

Pakiet nr 3 –160 000,00

Pakiet nr 4 – 34 000,00

Pakiet nr 5 – 90 000,00

Pakiet nr 6 – 45 000,00

Pakiet nr 7 – 90 000,00

Pakiet nr 8 – 25 000,00

Pakiet nr 9 – Zam. nie wyznacza warunku w tym zakresie

W przypadku składania oferty przez Wyk. ubiegających się wspólnie o udzielenie zam., w celu wykazania co najmniej 2-krotnego powtórzenia wykonania prawidłowej dostawy, każdy z ww. Wyk. powinien spełnić warunek w całości w zakresie tego pakietu/pakietów, który/które będzie realizował. Ocena spełniania warunków udziału w post. będzie dokonana na podstawie dok. wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Za podobne dostawy Zam. rozumie dostawy urządzeń drukujących i kopiujących, takich jak: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych. W celu pot. ww. wymagań (nie dotyczy Pakietu 1 i 2): Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok. – oświadczenie Wyk.y; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór formularza Wykaz dostaw stanowi Zał. nr 5 do SIWZ. Forma dok. na dowód, że dostawy zostały wykonane należycie: oryginał w postaci dok. elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zam.: 1) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej: www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org lub inny dokument (np. ośw. producenta) potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną (dotyczy Pakietów 1-8). 2) Deklaracja zgodności CE lub równoważna dla oferowanego sprzętu (dotyczy Pakietów 1-8). 3) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania - certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia (dotyczy Pakietów 7-8). 4) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania - certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta urządzenia (dotyczy Pakietów 7-8).

Forma dok.: oryginał w postaci dok. elektronicznego lub w elektronicznej kopii dok. poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Te lezen:

O udzielenie zam. publ. mogą ubiegać się Wyk., którzy spełniają warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują w sposób należyty, co najmniej 2 podobne dostawy (umowy), o wartości nie niższej niż odpowiednio (PLN brutto):

Pakiet nr 1 - Zam. nie wyznacza warunku w tym zakresie

Pakiet nr 2 - 35 000,00

Pakiet nr 3 - 160 000,00

Pakiet nr 4 - 34 000,00

Pakiet nr 5 - 90 000,00

Pakiet nr 6 - 45 000,00

Pakiet nr 7 - 90 000,00

Pakiet nr 8 - 25 000,00

Pakiet nr 9 - Zam. nie wyznacza warunku w tym zakresie

W przypadku składania oferty przez Wyk. ubiegających się wspólnie o udzielenie zam., w celu wykazania co najmniej 2-krotnego powtórzenia wykonania prawidłowej dostawy, każdy z ww. Wyk. powinien spełnić warunek w całości w zakresie tego pakietu/pakietów, który/które będzie realizował. Ocena spełniania warunków udziału w post. będzie dokonana na podstawie dok. wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Za podobne dostawy Zam. rozumie dostawy urządzeń drukujących i kopiujących, takich jak: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych. W celu pot. ww. wymagań (nie dotyczy Pakietu 1 i 2): Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok. - oświadczenie Wyk-y; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór formularza Wykaz dostaw stanowi Zał. nr 5 do SIWZ. Forma dok. na dowód, że dostawy zostały wykonane należycie: oryginał w postaci dok. elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zam.:

1) Deklaracja zgodności CE lub równoważna dla oferowanego sprzętu (dotyczy Pakietów 1-8).

2) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania - certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia (dotyczy Pakietów 7-8).

3) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania - certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta urządzenia (dotyczy Pakietów 7-8). Forma dok.: oryginał w postaci dok. elektronicznego lub w elektronicznej kopii dok. poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:05
Te lezen:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: