Leveringen - 293970-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Elbląg: Freesmachines

2019/S 120-293970

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 090-215086)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nationaal identificatienummer: 281527710
Postadres: ul. Bema 54
Plaats: Elbląg
NUTS-code: PL621
Postcode: 82-300
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Milewski
E-mail: radoslaw.milewski@ckpelblag.pl
Telefoon: +48 556256725
Fax: +48 556256729

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ckziuelblag.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Referentienummer: CKZiU.261.31.2019.RM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42623000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w CKZiU:

Część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń

Część 2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń

Część 3 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa staloskopu

Część 4 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa frezarki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty należy składać oddzielnie na Część 1 zamówienia, oddzielnie na Część 2 zamówienia, oddzielnie na Część 3 zamówienia i oddzielnie na Część 4 zamówienia.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Miejsce dostawy: CKZiU, 82-300 Elbląg, ul. Bema 54.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-215086

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: