Leveringen - 293971-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Diverse computeruitrusting

2019/S 120-293971

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 095-229125)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Postadres: al. Piłsudskiego 28
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823
Postcode: 35-001
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl
Telefoon: +48 178580286
Fax: +48 178580221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rzeszow.sa.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu sieciowego oraz terminali Thin Client do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

Referentienummer: F-271-29/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30236000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego oraz terminali Thin Client do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej. Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik nr 1 (odpowiednio 1.1.-1.9.) do SIWZ, będący jednocześnie Formularzem asortymentowo-cenowym. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w zakresie Pakietu nr 9, w zależności od potrzeb, z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości dostarczanego sprzętu w ramach Pakietu nr 9, w ilości do maksymalnie 10 sztuk, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia – zamówienia w formie pisemnej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-229125

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:10
Te lezen:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: