Leveringen - 293973-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Generatoraggregaten met motoren met compressieontsteking

2019/S 120-293973

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 090-215257)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
522-100-62-16
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Rosińska
Telefoon: +48 261840645
E-mail: 12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Fax: +48 261840666
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.12tol.wp.mil.pl

Adres van het kopersprofiel: http://12tol.wp.mil.pl/pl/10.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem składania ofert cząśćowych na dostawę i montaż zespołów spalinowo elektrycznych w kompleksie wojskowym nr 8602 w Legionowie

Referentienummer: 11/U/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu zespołów spalinowo-elektrycznych w kompleksie wojskowym nr 8602 w Legionowie.

2. Zamówienie składa się z dwóch oddzielnych części (zadań częściowych) podlegających oddzielnemu odbiorowi:

1) Zadanie częściowe nr 1: Dostawa i montaż 4 sztuk zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 1,6 MW zainstalowanych w kontenerze 40 stopowym wg PNISO 668:2018-05 w kompleksie wojskowym nr 8602 w Legionowie.

2) Zadanie częściowe nr 2: Dostawa i montaż 1 sztuki zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 0,64 MW zainstalowanego w kontenerze 20 stopowym 1 CC wg PN-ISO 668:2018-05 w kompleksie wojskowym nr 8602 w Legionowie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-215257

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Osoba do kontaktów:
In plaats van:

Katarzyna Kwiecińska

Te lezen:

Agnieszka Rosińska

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Wadium należy wnieść w terminie do terminu składania ofert tj. do dnia 25.6.2019 r. do godziny 09:30. Na zadanie częściowe nr 1 - w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Te lezen:

Wadium należy wnieść w terminie do terminu składania ofert tj. 2.7.2019 r. do godziny 09:30. Na zadanie częściowe nr 1 - w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 2
In plaats van:

Wadium należy wnieść w terminie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.6.2019 r. do godziny 09:30. Na zadanie częściowe nr 2 - w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Te lezen:

Wadium należy wnieść w terminie do terminu składania ofert tj. 2.7.2019 r. do godziny 09:30. Na zadanie częściowe nr 2 - w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1, 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1, 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: