Leveringen - 293975-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Farmaceutische producten

2019/S 120-293975

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 097-233921)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Postadres: ul. Pabianicka 62
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-513
Land: Polen
E-mail: om.kowalska@kopernik.lodz.pl
Telefoon: +48 426895819
Fax: +48 426895409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kopernik.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EZ.28.42.2019 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wart. przekraczającej 10 000 000 EUR na dostawę produktów farm. dla WWCOiT w Łodzi

Referentienummer: EZ.28.42.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. W treści załącznika nr 2 Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany przedmiot zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233921

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 22/09/2019
Te lezen:
Datum: 02/10/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: