Leveringen - 293976-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Laboratoriumreagentia

2019/S 120-293976

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239062)

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Nationaal identificatienummer: 000292209
Postadres: Juraszów 7/19
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415
Postcode: 60-479
Land: Polen
E-mail: zaopatrzenie@lutycka.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lutycka.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz odczynników do oznaczeń immunologicznych.

Referentienummer: SZW/SZP/46/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz odczynników do oznaczeń immunologicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239062

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 24/08/2019
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 13 500,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 6 300,00 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta 00/100 PLN)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.6.2019 do godz. 09:00. /więcej informacji w SIWZ/

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.