Leveringen - 293979-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers

2019/S 120-293979

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-271281)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Nationaal identificatienummer: 05800226
Postadres: Mučednická 1125/31
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 616 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jana Škrobianová
E-mail: j.skrobianova@nukib.cz
Telefoon: +420 541110551

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nukib.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka spotřebního materiálu IT a tonerů

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237000 Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu IT a tonerů. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1 - spotřební materiál IT, část 2 - tonery.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271281

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Název a adresa
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikace
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:05
Te lezen:
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: