Leveringen - 293986-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Laboratoriumreagentia

2019/S 120-293986

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 085-203407)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: aburszczan@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247072
Fax: +48 124247120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych lub modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Referentienummer: NSSU.DFP.271.27.2019.ADB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LIS każdy spięty w linię dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach (cz. 1), a także dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b i 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Ogłoszenie było ogólnodostępne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 085-203407

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI, składających się z:

Pierwszy system w lokalizacji Kopernika składający się z: modułu preanalitycznego (sorter - 1 szt. (z opcją wpięcia w linię), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu immunochemicznego - 1 szt., dodatkowo poza systemem lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek krwi - 1 szt. i wolnostojące wirówki - 3 szt.

Drugi system w lokalizacji Prokocim składający się z: modułu preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki w linii - 2 szt.), modułu biochemicznego - 2 lub 3 szt., modułu immunochemicznego - 2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt. każdy spięty w linię oraz dodatkowo wirówki wolnostojące - 3 szt.

Wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 Albumina - 100 000 oznaczeń

2 Aminotransferaza alaninowa / GPT - 330 000 oznaczeń

3 Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT - 225 000 oznaczeń

4 Amoniak / NH3 - 10 000 oznaczeń

5 Białko C-Reaktywne / CRP - 300 000 oznaczeń

6 hs CRP - 1 000 oznaczeń

7 Białko całkowite / TP - 120 000 oznaczeń

8 Bilirubina bezpośrednia - 16 000 oznaczeń

9 Bilirubina całkowita - 200 000 oznaczeń

10 Cholesterol - 150 000 oznaczeń

11 Cholesterol HDL - 100 000 oznaczeń

12 Cholesterol LDL - 10 000 oznaczeń

13 Cholinesteraza /CHE - 50 000 oznaczeń

14 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH - 60 000 oznaczeń

15 Fosfataza zasadowa / ALP - 100 000 oznaczeń

16 Fosforany nieorganiczne / PHOS - 75 000 oznaczeń

17 Glukoza - 300 000 oznaczeń

18 Kinaza kreatynowa / CK - 35 000 oznaczeń

19 Kreatynina Jaffe - 450 000 oznaczeń

20 Kreatynina metodą enzymatyczną - 45 000 oznaczeń

21 Kwas moczowy / UA - 110 000 oznaczeń

22 Magnez / Mg - 100 000 oznaczeń

23 Mleczany / LACT / Kwas mlekowy - 5 000 oznaczeń

24 Mocznik / UREA - 300 000 oznaczeń

25 Chlorki / Cl - 19 000 oznaczeń

26 Potas / K - 560 000 oznaczeń

27 Sód / Na - 400 000 oznaczeń

28 Triglicerydy / TRIG - 120 000 oznaczeń

29 UIBC - 15 000 oznaczeń

30 Wapń / Ca - 180 000 oznaczeń

31 alfa-Amylaza / AMYL - 30 000 oznaczeń

32 Żelazo - 60 000 oznaczeń

33 Anti-TPO - 20 000 oznaczeń

34 Anti-Tg - 20 000 oznaczeń

35 C Peptyd - 3 000 oznaczeń

36 CA 125 - 20 000 oznaczeń

37 CA 15-3 - 5 500 oznaczeń

38 CA 19-9 - 20 000 oznaczeń

39 CEA - 26 000 oznaczeń

40 DHEA-S - 10 000 oznaczeń

41 Estradiol - 10 000 oznaczeń

42 FSH - 12 000 oznaczeń

43 Ferrytyna - 40 000 oznaczeń

44 Free PSA - 3 600 oznaczeń

45 Insulina - 36 000 oznaczeń

46 Kortyzol - 28 000 oznaczeń

47 Kwas Foliowy - 10 000 oznaczeń

48 LH - 12 000 oznaczeń

49 PSA - 20 000 oznaczeń

50 Progesteron - 2 400 oznaczeń

51 Prolaktyna - 36 000 oznaczeń

52 SHBG - 9 000 oznaczeń

53 TSH - 160 000 oznaczeń

54 Witamina B12 - 19 000 oznaczeń

55 Witamina D Total - 45 000 oznaczeń

56 anti-CCP - 2 600 oznaczeń

57 fT3 - 50 000 oznaczeń

58 fT4 - 60 000 oznaczeń

59 G-GT - 120 000 oznaczeń

60 Testosteron - 12 000 oznaczeń

61 Homocysteina - 1 500 oznaczeń

62 Białko w moczu - 30 000 oznaczeń

63 Białko w PMR - 4 500 oznaczeń

64 Glukoza w moczu (ilościowo) - 4 500 oznaczeń

65 Glukoza w PMR - 4 500 oznaczeń

66 Lipaza - 21 000 oznaczeń

67 Prokalcytonina - 30 000 oznaczeń

Te lezen:

Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI, składających się z:

Pierwszy system w lokalizacji Kopernika składający się z: modułu preanalitycznego (sorter - 1 szt. (z opcją wpięcia w linię), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu immunochemicznego - 1 szt., dodatkowo poza systemem lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek krwi - 1 szt. i wolnostojące wirówki - 3 szt.

Drugi system w lokalizacji Prokocim składający się z: modułu preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki w linii - 2 szt.), modułu biochemicznego - 2 lub 3 szt., modułu immunochemicznego - 2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt. każdy spięty w linię oraz dodatkowo wirówki wolnostojące - 3 szt.

Wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 Albumina - 100 000 oznaczeń

2 Aminotransferaza alaninowa / GPT - 330 000 oznaczeń

3 Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT - 225 000 oznaczeń

4 Amoniak / NH3 - 10 000 oznaczeń

5 Białko C-Reaktywne / CRP - 300 000 oznaczeń

6 hs CRP - 1 000 oznaczeń

7 Białko całkowite / TP - 120 000 oznaczeń

8 Bilirubina bezpośrednia - 16 000 oznaczeń

9 Bilirubina całkowita - 200 000 oznaczeń

10 Cholesterol - 150 000 oznaczeń

11 Cholesterol HDL - 100 000 oznaczeń

12 Cholesterol LDL - 10 000 oznaczeń

13 Cholinesteraza /CHE - 50 000 oznaczeń

14 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH - 60 000 oznaczeń

15 Fosfataza zasadowa / ALP - 100 000 oznaczeń

16 Fosforany nieorganiczne / PHOS - 75 000 oznaczeń

17 Glukoza - 300 000 oznaczeń

18 Kinaza kreatynowa / CK - 35 000 oznaczeń

19 Kreatynina Jaffe - 450 000 oznaczeń

20 Kreatynina metodą enzymatyczną - 45 000 oznaczeń

21 Kwas moczowy / UA - 110 000 oznaczeń

22 Magnez / Mg - 100 000 oznaczeń

23 Mleczany / LACT / Kwas mlekowy - 5 000 oznaczeń

24 Mocznik / UREA - 300 000 oznaczeń

25 Chlorki / Cl - 19 000 oznaczeń

26 Potas / K - 560 000 oznaczeń

27 Sód / Na - 400 000 oznaczeń

28 Triglicerydy / TRIG - 120 000 oznaczeń

29 UIBC - 15 000 oznaczeń

30 Wapń / Ca - 180 000 oznaczeń

31 alfa-Amylaza / AMYL - 30 000 oznaczeń

32 Żelazo - 60 000 oznaczeń

33 Anti-TPO - 20 000 oznaczeń

34 Anti-Tg - 20 000 oznaczeń

35 C Peptyd - 3 000 oznaczeń

36 CA 125 - 20 000 oznaczeń

37 CA 15-3 - 5 500 oznaczeń

38 CA 19-9 - 20 000 oznaczeń

39 CEA - 26 000 oznaczeń

40 DHEA-S - 10 000 oznaczeń

41 Estradiol - 10 000 oznaczeń

42 FSH - 12 000 oznaczeń

43 Ferrytyna - 40 000 oznaczeń

44 Free PSA - 3 600 oznaczeń

45 Insulina - 36 000 oznaczeń

46 Kortyzol - 28 000 oznaczeń

47 Kwas Foliowy - 10 000 oznaczeń

48 LH - 12 000 oznaczeń

49 PSA - 20 000 oznaczeń

50 Progesteron - 2 400 oznaczeń

51 Prolaktyna - 36 000 oznaczeń

52 SHBG - 9 000 oznaczeń

53 TSH - 160 000 oznaczeń

54 Witamina B12 - 19 000 oznaczeń

55 Witamina D Total - 45 000 oznaczeń

56 anti-CCP - 2 600 oznaczeń

57 fT3 - 50 000 oznaczeń

58 fT4 - 60 000 oznaczeń

59 G-GT - 120 000 oznaczeń

60 Testosteron - 12 000 oznaczeń

61 Homocysteina - 1 500 oznaczeń

62 Białko w moczu - 30 000 oznaczeń

63 Białko w PMR - 4 500 oznaczeń

64 Glukoza

65 Glukoza w PMR - 4 500 oznaczeń

66 Lipaza - 21 000 oznaczeń

67 Prokalcytonina - 30 000 oznaczeń

68 PTH (Parathormon) 18 000

69 AFP (Alfa-fetoproteina) 18 000

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: