Leveringen - 293988-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zgierz: Onderdelen voor helikopters

2019/S 120-293988

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 084-198899)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Polen
Contactpersoon: Elżbieta Adamkiewicz
Telefoon: +48 261442098
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
NUTS-code: PL712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.31wog.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

Referentienummer: 37/ZP/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34731700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert na wyroby równoważne o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do wyrobów wskazanych przez Zamawiającego w „Formularzu cenowym” które zostały dopuszczone do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP dokumentacją producenta sprzętu, do którego wyrób jest przeznaczony lub poleceniem, decyzją, biuletynem itp. uprawnionych organów MON. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia ilościowego podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający wdrożenie systemów zarządzania jakością spełniających wymagania zawarte co najmniej w AQAP 2131 (bądź też AQAP 2110). Minimalny okres gwarancji musi wynosić 2 lata.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-198899

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: