Leveringen - 293997-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Płock: Diverse medische instrumenten en producten

2019/S 120-293997

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 112-274566)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Zespolony
Postadres: ul. Medyczna 19
Plaats: Płock
NUTS-code: PL923
Postcode: 09-400
Land: Polen
Contactpersoon: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@wszplock.pl
Telefoon: +48 243646323
Fax: +48 243646310

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wszplock.pl

Adres van het kopersprofiel: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - aparat do kompresji klatki piersiowej szt. 2 – postępowanie drugie

Referentienummer: SZP.2910.18.(41/ZP/19).2019.ISK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - aparat do kompresji klatki piersiowej szt. 2

— postępowanie drugie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 112-274566

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: