Leveringen - 294005-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Lučenec: Draaibanken, boor- of freesmachines

2019/S 120-294005

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 098-236795)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BK Kovotrade s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 45241520
Postadres: Gemerská cesta 1
Plaats: Lučenec
NUTS-code: SK032
Postcode: 984 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telefoon: +421 415665265

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bkkovotrade.sk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15880

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CNC vodorovná vyvrtávačka

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42620000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka CNC vodorovnej vyvrtávačky.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-236795

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 20/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: