Leveringen - 294007-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Revúca: Tractoren

2019/S 120-294007

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 113-276636)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Mesto Revúca
00328693
Námestie slobody 13/17
Revúca
050 80
Slovakije
Contactpersoon: Eva Senáriková
Telefoon: +421 904888427
E-mail: senarikova@aksenarikova.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.revuca.sk/

Adres van het kopersprofiel: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6057

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zberný dvor Revúca - tovary

Referentienummer: Revúca 02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka tovarov:

1) Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov)

2) Vozidlo na zber BRKO

3) Multikára s hydraulickým ramenom

4) Kontajnery

Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276636

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: