Leveringen - 294009-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Nottingham: Bedrijfsmachines

2019/S 120-294009

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-271408)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The University of Nottingham
Postadres: Kings Meadow Campus, Lenton Lane
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UKF
Postcode: NG2 2NR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: charles.ellis@nottingham.ac.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nottingham.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.in-tendhost.co.uk/Universityofnottingham

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GeoEnergy Test Bed (GTB) Gas Supply and Support

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The University of Nottingham (UoN) together with the British Geological Survey (BGS) has established a GeoEnergy Test Bed. The partners want to commission a system to carry out a number of discreet injection experiments where up to 8 000 kg of CO2 will be injected at varying depths into the sub surface. 2 bore holes will be used separately for these experiments. One for shallow injection (14 m) and the other for deep injections (223 m). The maximum flow rate for the system will be 90 kg/hour and each experiment may take a period of 4 to 5 days to complete. Experiments may be limited to 2 injections per year from 2020. More details available in the tender documents.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271408

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: