Leveringen - 294022-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2019/S 120-294022

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-218236)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: ul. Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-624
Land: Polen
Contactpersoon: Rafał Gasek
E-mail: rafal.gasek@policja.gov.pl
Telefoon: +48 226011511
Fax: +48 226011857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.policja.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB)

Referentienummer: 101/BŁiI/19/RG/FBW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB). Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-218236

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: