Leveringen - 294023-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Vaccins

2019/S 120-294023

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246381)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
Postadres: ul. Zamiany 13
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 02-786
Land: Polen
Contactpersoon: Kozerski Jacek
E-mail: zamowienia@zozursynow.pl
Telefoon: +48 226416759
Fax: +48 226415214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek

Referentienummer: SPZOZ.U.467/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są zakup i sukcesywne dostawy szczepionek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246381

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: