Leveringen - 294028-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Zweden-Stockholm: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 120-294028

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Karolinska Universitetslaboratororiet, Inköpsenheten L2:03
232100-0016
Stockholm
171 76
Zweden
Contactpersoon: Lennart Snaar
E-mail: kul.inkop.karolinska@sll.se
NUTS-code: SE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.karolinska.se

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Förbrukningsmaterial till GSP (Genetic screening processor)

Referentienummer: Anbud 2019-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reagens och förbrukningsmaterial till GSP-instrument (Genetic screening processor) från PerkinElmer Sverige AB.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 200 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33141625
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Solna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagens och förbrukningsmaterial till GSP-instrument (Genetic screening processor) från PerkinElmer Sverige AB.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Bakgrund:

Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) är en funktion inom Karolinska Universitetssjukhuset. Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) som är ett av åtta funktionsområden inom KUL utför bl.a. centraliserad screening av alla Sveriges nyfödda för ett antal medfödda sjukdomar.

Detta görs genom att ett blodprov får torka på ett filtrerpapper och sänds per post till CMMS där det analyseras för f.n. 24 olika sjukdomar. Idag uppgår analysvolymen till ca 125 000 prover per år. Två av dessa sjukdomar (medfödd sköldkörtelhormonbrist och medfödd binjurebarkhyperplasi) analyseras på s.k. GSP-instrument (Genetic screening processor) från PerkinElmer.

Nuvarande instrument och avtal gällande förbrukningsmaterial upphandlades i december 2013 genom s.k. frivillig förhandsinsyn då konkurrens saknades inom analysområdet.

Då avtalet gällande förbrukningsmaterialet nu gått ut (31.5.2019) måste nytt avtal gällande detta nu tecknas.

Marknadsanalys:

Fortfarande är det endast PerkinElmer som kan tillhandahålla reagens etc. för analyser utförda på de befintliga GSP-instrumenten. Någon möjlighet att anskaffa förbrukningsmaterialet för att utföra analyserna från någon annan leverantör finns således inte. Då marknadssituationen kan komma att förändras framöver är den första avtalsperioden relativt kort (2 år). Detta för att möjliggöra för andra leverantörer att komma in på denna marknad.

Slutsats:

Karolinska Universitetslaboratoriet avser med bakgrund mot ovanstående att teckna avtal för inköp av reagens, kontroller etc. till befintliga GSP-instrument från PerkinElmer Sverige AB. Avtalsperioden kommer att vara två (2) år med möjlighet till förlängning i två (2) + ett (1) år Avtalsvärdet uppgår totalt till ca 14,2 MSEK.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
PerkinElmer Sverige AB
556000-5828
Box 9006
Hägersten
126 09
Zweden
Telefoon: +46 200887521
E-mail: cc.nordic@perkinelmer.com
Fax: +46 200887521
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.perkinelmer.se

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 14 200 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 14 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm
Tegeluddsvägen 1
Stockholm
115 76
Zweden
Telefoon: +46 856168000
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 856168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrensverket
Stockholm
103 85
Zweden
Telefoon: +46 87001600
E-mail: konkurrensverket@kkv.se
Fax: +46 8245543

Internetadres: http://kkv.se

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019