Leveringen - 294029-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Italië-Siena: Medische software

2019/S 120-294029

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESTAR
Plaats: Siena
NUTS-code: ITI19
Land: Italië
Contactpersoon: Simona Vigni
E-mail: s.vigni@estar.toscana.it
Telefoon: +039 0577769413
Fax: +039 0577769912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.estar.toscana.it/index.php

Adres van het kopersprofiel: www.estar.toscana.it

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Attivazione convenzione Erreeffe per le necessità di ESTAR e delle aziende sanitarie: manutenzione CAST MeV piano triennale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48180000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Attivazione convenzione Erreeffe per le necessità di ESTAR e delle aziende sanitarie: manutenzione CAST MeV piano triennale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 352 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Toscana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Attivazione convenzione Erreeffe per le necessità di ESTAR e delle aziende sanitarie: manutenzione CAST MeV piano triennale.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden
Verklaring:

Trattasi di piattaforma per la interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle strutture sanitarie e ospedaliere. Suite open source che copre le necessità in ambito di cooperazione applicativa, includendo connettori predefiniti per diverse soluzioni, un sistema di monitoraggio, un ambiente di sviluppo, un gestore di messaggi.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ESTAR
Plaats: Firenze
NUTS-code: IT
Land: Italië
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 352 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR
Postadres: Via Ricasoli 40
Plaats: Firenze
Postcode: 50122
Land: Italië
Telefoon: +39 055-267301
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019