Leveringen - 294032-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Finland-Turku: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 120-294032

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0828255-9
Kiinamyllynkatu 4-8
Turku
20520
Finland
Contactpersoon: Maarit Söderholm
Telefoon: +358 503164003
E-mail: maarit.soderholm@tyks.fi
NUTS-code: FI1C1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vsshp.fi

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Robottiohjatun navigoivan magneettistimulaatiolaitteen hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on robottiohjattu navigoiva magneettistimulaatiolaite, joka tullaan hankkimaan Vsshp ky:n Kliinisen neurofysiologian yksikköön.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Turku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on robottiohjattu navigoiva magneettistimulaatiolaite, joka tullaan hankkimaan Vsshp ky:n Kliinisen neurofysiologian yksikköön. Hankittavan laitteiston käyttätarkoituksena on ...............

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Navigoivalla rTMS laitteella toteutetaan sarjamagneettistimulaatiohoitoja (rTMS-hoitoja) etupäässä neuropaattisen kivun, masennuksen ja tinnituksen hoitoon. Lisäksi laitteistolla on tehdään leikkauksia edeltäviä liikeaivokuoren kartoituksia. Tehtävien rTMS hoitojen määrä kasvanut useita vuosi, keskimäärin 25 % / v. Nykyinen laitekapasiteetti ei riitä yhä lisääntyvään kysyntään. Robottiohjattu navigoiva magneettistimulaatiolaite on laite, jolla voidaan antaa nk. theeta-purskestimulaatioita, jotka ovat huomattavasti nykyisin käytössä olevaa rTMS-hoitomenetelmää nopeampia. Robottiohjattu navigointi tehostaa hoitoja. Yhdellä (1) robottiohjatulla laitteistolla voidaan hoitaa 2,5 potilasta samassa ajassa kuin nykyisellä menetelmällä. Hankittavalla laitteistolla on myös pystyttävä mittaamaan aivokuoren jarrumekanismien toiminta (nk. intrakortikaalinen inhibitio paripulssiasetelmalla) ennen hoidon aloitusta, mikä parantaa hoitovasteen ennustettavuutta ja mahdollistaa hoitojen yksilöllisen räätälöinnin nykyistä paremmin. Uudella laitteistolla TMS-pulssien kohdennuksen tulee myös olla riittävän tarkka leikkausta edeltävän liikeaivokuoren kartoituksen tekemiseen.

Hankittavan TMS-laitteiston tulee täyttää seuraavat yksilöidyt kriteerit:

1.Navigointi potilaan yksilöllisen MRI-kuvan mukaan alle 5 mm tarkkuudella.

2.Theetapurske- ja paripulssistimulaatiomahdollisuus, lisäksi TMS-stimulaattorin tulee kyetä antamaan paripulsseja, joissa kahden pulssin välinen aika on 1-20 millisekuntia.

3.Automaatio-ohjaus hoitokohteisiin ja kelan paikallaan pysyminen automaattisesti hoidon ajan potilaan liikkeistä huolimatta.

4.Kelan on kyettävä saavuttamaan kaikki käytettävät hoitopisteet ilman, että potilasta joudutaan asettelemaan uudelleen.

Cephalon Finland A/S:n toimittama Axilum Robotics TMS Robot, Brainbox Brainsight TMS navigointi ja Deymed DuoMAG XT-100-magneettistimulaattori -laitteisto on ainoa markkinoilla oleva robottiohjattu navigoiva magneettistimulaatiolaitteisto joka täyttää laitteelle esitetyt ehdottomat vähimmäisvaatimukset.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Robottiohjatun navigoivan magneettistimulaatiolaitteen hankinta

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Cephalon Finland A/S
2297008-3
Tuusula
Finland
E-mail: vesa.toropainen@cephalon.eu
NUTS-code: FI1B
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019