Leveringen - 294038-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Litouwen-Joniškis: Microfoons en luidsprekersets

2019/S 120-294038

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 288712070
Postadres: Livonijos g. 4
Plaats: Joniškis
NUTS-code: LT
Postcode: LT-84124
Land: Litouwen
Contactpersoon: Lina Uždavinė
E-mail: lina.uzdavine@joniskis.lt
Telefoon: +370 42669162

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.joniskis.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6505

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32342300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000
51000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Žemaičių g. 14A, Joniškio miestas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas, montavimas, derinimas ir Joniškio kultūros centro personalo apmokymas naudotis įranga.

Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas atliekamas vadovaujantis Joniškio kultūros centro pastato (un. Nr. 4797-0000-2018) Joniškyje, Žemaičių g. 14A, baigiamojo etapo modernizavimo techninio projekto B laida (techninis projektas pridedamas) ir Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos įrangos technine specifikacija (sutarties projekto priedas).

Pirkimui skirta 502 900,00 EUR su PVM.

Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

1) kainos pagrindimui užpildytą „Bendrosios pasiūlymo kainos sudėtinės dalys“ (sutarties projekto priedas);

2) užpildytą prekių tiekimo žiniaraštį. Žiniaraštis bus naudojamas tiekėjo pasiūlymo kainos pagrįstumui nustatyti, konkursą laimėjusio tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti. Tiekėjai, įkainodami prekių tiekimo žiniaraštį, privalo įvertinti visus techninio projekto sprendinius. Jeigu techniniame projekte konkurso dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame veiklos sąrašo punkte jie turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti perkančiajai organizacijai. Tiekėjai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais;

3) dokumentus, įrodančius prekių atitiktį pirkimo dokumentuose nurodytiems techniniams parametrams ir prekių techninėje specifikacijoje užpildyti prekių atitikties parametrus;

4) dokumentus, įrodančius, kad:

a) tiekėjas yra gamintojas (pvz.; deklaraciją) arba

b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą.

Pastaba. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, kiekių žiniaraščiuose ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir (arba) naudoti šių gamintojų produkciją.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 5
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07.1.1-CPVA-R-305-61-0001

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028514

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
10/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: UAB „Scenos techninis servisas“
Nationaal identificatienummer: 120139389
Postadres: Aukštaičių g. 6
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-11341
Land: Litouwen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 415 473.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Šiaulių apygardos teismas
Plaats: Šiauliai
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
32342300
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000
51000000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Žemaičių g. 14A, Joniškio miestas.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas, montavimas, derinimas ir Joniškio kultūros centro personalo apmokymas naudotis įranga.

Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas atliekamas vadovaujantis Joniškio kultūros centro pastato (un. Nr. 4797-0000-2018) Joniškyje, Žemaičių g. 14A, baigiamojo etapo modernizavimo techninio projekto B laida (techninis projektas pridedamas) ir Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos įrangos technine specifikacija (sutarties projekto priedas).

Pirkimui skirta 502 900,00 EUR su PVM.

Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

1) kainos pagrindimui užpildytą „Bendrosios pasiūlymo kainos sudėtinės dalys“ (sutarties projekto priedas);

2) užpildytą prekių tiekimo žiniaraštį. Žiniaraštis bus naudojamas tiekėjo pasiūlymo kainos pagrįstumui nustatyti, konkursą laimėjusio tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti. Tiekėjai, įkainodami prekių tiekimo žiniaraštį, privalo įvertinti visus techninio projekto sprendinius. Jeigu techniniame projekte konkurso dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame veiklos sąrašo punkte jie turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti perkančiajai organizacijai. Tiekėjai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais;

3) dokumentus, įrodančius prekių atitiktį pirkimo dokumentuose nurodytiems techniniams parametrams ir prekių techninėje specifikacijoje užpildyti prekių atitikties parametrus;

4) dokumentus, įrodančius, kad:

a) tiekėjas yra gamintojas (pvz., deklaraciją) arba

b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą.

Pastaba. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, kiekių žiniaraščiuose ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir (arba) naudoti šių gamintojų produkciją.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 5
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 415 473.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: UAB „Scenos techninis servisas“
Nationaal identificatienummer: 120139389
Postadres: Aukštaičių g. 6
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-11341
Land: Litouwen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Koreguojama sutarties kaina.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

1) technologinės įrangos montavimo darbų eigoje atsirado poreikis padidinti praėjimo tarpą tarp scenos priekio ir pirmos žiūrovų eilės, kad įranga netrukdytų žmonių praėjimui. Buvo pasiūlyta paruošti angas scenos priekinėje dalyje ir jose sumontuoti žemų dažnių garso kolonėles;

2) norint apsaugoti kėlimo mechanizmus nuo pašalinių žmonių scenoje, jog nenaudotų kėlimo mechanizmų žmonės, kurie nėra apmokyti naudotis jais, ir nesusižeistų patys arba nesužeistų kitų žmonių scenoje, buvo pasiūlyta sumontuoti apsauginį tinklą, kuris neleis prieiti prie kėlimo mechanizmų virvių.

Papildomi darbai buvo reikalingi užtikrinti žmonių saugumą.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 415 473.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 418 923.00 EUR