Diensten - 294078-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wrexham: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-294078

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wrexham County Borough Council
Postadres: Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street
Plaats: Wrexham
NUTS-code: UKL23
Postcode: LL11 1AR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk
Telefoon: +44 1978292792

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wrexham.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0264

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WCBC's Apple ICT Hardware for Education

Referentienummer: Proc-18-241
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wrexham County Borough Council are looking to tender for an ASE (Apple Solution Expert — in Education) company for the supply of ICT Apple Hardware for Education.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

WCBC tender for an ASE (Apple Solution Expert) company for the supply of ICT Apple Hardware for Education.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Commercial 40 % / Weging: Quality 60 %
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract is for a period of 3 years with the option to extend for a further 2 years in annual increments.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149088
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

WCBC's Schools ICT Support Service is looking to tender for the services of an apple solutions expert who has significant experience in the Education sector and in large-scale iPad and Apple technology deployments.

WCBC schools ICT Support Service provide a comprehensive support package to all schools in Wrexham covering three key areas which are:

Core services:

— PSBA Internet Connection — Support and Maintenance,

— Web Filtering, inc devolved administration,

— Wi-Fi — inc GUEST and BYOD,

— Internal School Network — support, maintenance and development,

— Active directory, Servers and OS,

— Mobile Device Management (MDM) — support and maintenance,

— anti-virus — provision, support and maintenance,

— Hwb and Office 365 2nd Line Support,

— headteacher and mailbox email service,

— help desk portal,

— procurement service — hardware, audio visual and software,

— assets management,

— telecoms 1st Line.

End user device support:

End user device support and maintenance for:

— PC's, laptops, tablets,

— audio visual — interactive and non-interactive whiteboards, projectors and LCD Panels,

— apple technologies — iPad, laptops and desktops.

SIMS and MIS:

— SIMS licensing — core and curriculum,

— SIMS software support and training,

— SIMS data backup and restore,

— SIMS Hosting — on premise and centrally deployed,

— MIS — data analysis and reporting,

— MIS — portal services — prime and analytics,

— MIS — B2B — attainment and attendance backup,

— 3rd party systems — project support, advice and guidance.

Dimension:

The Schools ICT Support Service forms part of the Education Effectiveness and Infrastructure service within Wrexham’s Education department.

Service scope:

— 70 schools incorporating 9 secondary schools, 1 special school, 1 nursery and 59 primary schools,

— a single active directory with 18 000 pupils users and about 2 500 teachers,

— managed CISCO WiFi network providing coverage across all schools with each school having its own GUEST and Bring Your Own Device (BYOD) services available,

— approximately 6 000 end user devices including desktops and laptops alongside 80+ AD servers,

— a Mobile Device Management (MDM) solution (Airwatch currently) is provided to all schools through the SLA, we currently manage 4000+ iPads across the 72 school sites,

— schools web filtering is provided through a centrally managed Smoothwall infrastructure.

Key requirements from a partner are:

— must be an apple solutions expert in education with experience of large-scale deployments in schools with routes to accredited apple training for school/schools technical team. Also to provide consultancy, training, ongoing support as a minimum,

— procurement: must be able to provide the full range of Apple Technologies,

— be able to provide curriculum support to schools on the use of iPad and Apple Apps for education,

— provide a range of training options including:

(a) technical administration and deployment training including accreditation;

(b) curriculum training for schools;

(c) training for schools devolved admins.

— provide ‘Class Sets’ of iPads that realise savings over individual purchases to include devices and appropriate charging/storage solutions,

— ability to provide Project Launch — work with WCBC to provide marketing and introductory sessions to launch our new / extended project with schools,

— ability for other services for example:

(a) at least 2 Technology events each year;

(b) offer parental contribution schemes or 1:1 schemes.

Note: The Authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=93279

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver community benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The community benefits included in this contract are:

Please see tender information.

(WA Ref:93279)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Wrexham County Borough Council
Postadres: Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street
Plaats: Wrexham
Postcode: LL11 1AR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk
Telefoon: +44 1978292792

Internetadres: www.wrexham.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019