Diensten - 294109-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Limoges: Smartcards

2019/S 120-294109

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agence de services et de paiement
2 rue du Maupas
Limoges
87040
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Claire Vincenti
Telefoon: +33 555120000
E-mail: appui-mp@asp-public.fr
NUTS-code: FRI23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asp-public.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2018_Jz6yvkMv09&v=1

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_GbPpmhEMtS&v=1&selected=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Agence de services et de paiement — ASP
2 rue du Maupas
Limoges
87040
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Awa Ndour
Telefoon: +33 555120424
E-mail: appui-mp@asp-public.fr
NUTS-code: FRI23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asp-public.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_GbPpmhEMtS&v=1&selected=0
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de fourniture et gestion de supports de paiement de type cartes

Referentienummer: MP19-12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30162000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire unique et qui s'exécute dans les limites d'un montant minimum correspondant au montant des prestations forfaitaires et sans engagement maximum de l'ASP. Les prestations consistent en la fourniture et la gestion de cartes comme supports de transactions de paiement et/ou de retrait, cette modalité de paiement venant compléter celles déjà existantes à l'ASP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dans les locaux du titulaire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire unique et qui s'exécute dans les limites d'un montant minimum correspondant au montant des prestations forfaitaires et sans engagement maximum de l'ASP. Les prestations consistent en la fourniture et la gestion de cartes comme supports de transactions de paiement et/ou de retrait, cette modalité de paiement venant compléter celles déjà existantes à l'ASP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est reconductible une fois pour une période de 12 mois à l'issue de la période initiale de 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

L'ASP se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique. L'ASP se réserve également le droit de mettre en œuvre la clause de réexamen prévue dans le CCAP. Marché reconductible une fois.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Le titulaire doit être agréé ou s'appuyer sur un établissement bancaire agréé en qualité d'établissement de paiement et d'établissement de monnaie électronique délivrés par l'ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Limoges.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Limoges — Greffe du tribunal
1 cours Vergniaud
Limoges
87000
Frankrijk
Telefoon: +33 555339155
E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Fax: +33 555339160
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les recours susceptibles d'être formés pour contester la passation du marché sont les suivants:

— le référé précontractuel (article L. 551-1 du CJA), jusqu'à la signature du marché,

— le référé contractuel (article L. 551-13 du CJA), dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,

— le recours en contestation de la validité du contrat, dans les 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Limoges — Greffe du tribunal
1 cours Vergniaud
Limoges
87000
Frankrijk
Telefoon: +33 555339155
E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Fax: +33 555339160
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019