Diensten - 294123-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Diensten van beoordelingscentrum voor aanwerving van personeel

2019/S 120-294123

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Public Appointments Service
Chapter House, 26/30 1, Abbey Street Upper, Dublin 1
Dublin
Ierland
Contactpersoon: Tender Operations
Telefoon: +353 761008000
E-mail: support@ogp.gov.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ogp.gov.ie/

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149161&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149161&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multi Supplier Framework Agreement for the Provision of Tests, Assessment and Hosting Services for Recruitment Campaigns for The Public Appointments Service

Referentienummer: PROJ000004510 - SSB027F
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79635000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The provision of tests and assessments for recruitment campaigns (online or otherwise), and services for hosting assessments/assessment questionnaires. The services must cater for recruitment campaigns across a range of levels of role (namely entry level, supervisory/team leader level, and management/graduate level). Each of the levels correspond to a competency model, which captures the key qualities associated with effective performance at the different levels. Specific details regarding the specification of the services sought, can be found at Appendix 1 of the RFT document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Psychometric Tests — Entry Level

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33156000
48100000
48220000
72000000
72263000
72600000
73000000
73200000
73220000
79000000
79400000
79410000
79414000
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: Psychometric Tests — Entry Level

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature of test / Weging: 160
Kwaliteitscriterium - Naam: The online system, technical issues, scoring and data management and quality assurance processes / Weging: 364
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of support / Weging: 56
Kwaliteitscriterium - Naam: Framework/contract management and reporting / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Value add / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 360
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 725 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority reserves the right, at its discretion, to extend the term for a period or periods of up to 12 months with a maximum of two (2) such extension or extensions on the same terms and conditions, subject to the Contracting Authority’s obligations at law. The term will not exceed four (4) years in aggregate.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Supervisory/Team Leader Level

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33156000
48100000
48220000
72000000
72263000
72600000
73000000
73200000
73220000
79000000
79400000
79410000
79414000
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: Psychometric Tests — Supervisory/Team Leader Level

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature of test / Weging: 160
Kwaliteitscriterium - Naam: The online system, technical issues, scoring and data management and quality assurance processes / Weging: 364
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of support / Weging: 56
Kwaliteitscriterium - Naam: Framework/contract management and reporting / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Value add / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 360
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 725 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority reserves the right, at its discretion, to extend the term for a period or periods of up to 12 months with a maximum of two (2) such extension or extensions on the same terms and conditions, subject to the Contracting Authority’s obligations at law. The term will not exceed four (4) years in aggregate.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Management/Graduate Level

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33156000
48100000
48220000
72000000
72263000
72600000
73000000
73200000
73220000
79000000
79400000
79410000
79414000
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3: Psychometric Tests — Management/Graduate Level

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature of test / Weging: 160
Kwaliteitscriterium - Naam: The online system, technical issues, scoring and data management and quality assurance processes / Weging: 364
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of support / Weging: 56
Kwaliteitscriterium - Naam: Framework/contract management and reporting / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Value add / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 360
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 725 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority reserves the right, at its discretion, to extend the term for a period or periods of up to 12 months with a maximum of two (2) such extension or extensions on the same terms and conditions, subject to the Contracting Authority’s obligations at law. The term will not exceed four (4) years in aggregate.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Situational Judgement Tests (SJTs)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33156000
48100000
48220000
72000000
72263000
72600000
73000000
73200000
73220000
79000000
79400000
79410000
79414000
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4: Situational Judgement Tests (SJTs)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature of test / Weging: 160
Kwaliteitscriterium - Naam: The online system, technical issues, scoring and data management and quality assurance processes / Weging: 364
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of support / Weging: 56
Kwaliteitscriterium - Naam: Framework/contract management and reporting / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Value add / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 360
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority reserves the right, at its discretion, to extend the term for a period or periods of up to 12 months with a maximum of two (2) such extension or extensions on the same terms and conditions, subject to the Contracting Authority’s obligations at law. The term will not exceed four (4) years in aggregate.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Hosting Assessments/Assessment Questionnaires

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33156000
48100000
48220000
72000000
72263000
72600000
73000000
73200000
73220000
79000000
79400000
79410000
79414000
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5: Hosting Assessments/Assessment Questionnaires

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: The online system, technical issues, scoring and data management and quality assurance processes / Weging: 440
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of support / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Framework/contract management and reporting / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Value add / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 400
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority reserves the right, at its discretion, to extend the term for a period or periods of up to 12 months with a maximum of two (2) such extension or extensions on the same terms and conditions, subject to the Contracting Authority’s obligations at law. The term will not exceed four (4) years in aggregate.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #152874).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the Request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #152874).

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #152874).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #152874).

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #152874).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #152874).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 7
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 24 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of Ireland
Dublin
Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult your own legal advisors.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019