Diensten - 294177-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Ústí nad Labem: Leveren van software

2019/S 120-294177

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ústecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70892156
Postadres: Velká Hradební 3118/48
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 400 02
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Petra Honnerová
E-mail: honnerova.p@kr-ustecky.cz
Telefoon: +420 475657331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kr-ustecky.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, související služby a podpora

Referentienummer: KUUK/49503/2019/INV/VZ-SMT/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72268000 Leveren van software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování užívacích práv („Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje - zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast vzdělávání.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 19 442 193.60 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72268000 Leveren van software
48000000 Software en informatiesystemen
48600000 Database- en besturingssoftware
48900000 Diverse software en computersystemen
48300000 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA, a jím zřizované organizace, s nimiž uzavřel smlouvu o centralizovaném zadávání, příloha č. 3 zadávací dokumentace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování užívacích práv (Licencí) k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje - zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast vzdělávání.

A) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka produktu Microsoft 365 A3, který zahrnuje minimálně:

a) Windows 10 Education A3

b) Office 365 A3

c) Enterprise Mobility + Security E3

d) Minecraft Education Edition

e) Benefity EES

Požadované produkty:

Produkt Popis produktu

AAD-38391 M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

AAD-38397 M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft

B) Předmětem Podpory licenční politiky Microsoft je:

a) poskytování certifikovaných licenčních specialistů pro licenční politiku k Microsoft produktům pro konzultace optimálního licenčního řešení,

c) poskytování jediného a centrálního místa pro objednávání licencí / licenční konzultace,

d) poskytování pomoci s optimalizací licencí prostřednictvím služby softwarových auditů (Software Asset Management),

e) poskytování konzultačních a poradenských služeb souvisejících s uplatněním produktu v prostředí zadavatele v minimální délce 1 člověkoden vždy za období 12 měsíců.

C) Předmětem zajištění agendy Správa licencí je:

a) zpracování přehledů o počtu a typech licencí v organizacích,

b) poskytnutí přístupu k informacím o licencích jednotlivým organizacím prostřednictvím internetu,

c) vedení průkazné evidence o objednávkách licencí jednotlivými organizacemi,

d) evidence licencí pro jednotlivé organizace v souladu s požadavky a doporučeními společnosti Microsoft a BSA,

e) vedení a zpracování agendy související s aktivací SW pro všechny studenty a pracovníky škol a školských zařízení prostřednictvím samoobslužného webového portálu,

f) aktivace licencí, aktivace a správa anuitních benefitů.

D) Služby základního zprovoznění Office 365 v prostředí organizací:

1) příprava on-line dotazníku pro každou organizaci pro sběr základních informací:

— Email s odkazem na on-line dotazník rozesílá koordinátor zřizovatele (možnost využití Forms dokumentu),

— Konsolidaci výstupů zajistí dodavatel,

2) setkání zástupců jednotlivých škol (zástupce IT, ředitel)

— 2 – 3 termíny v délce 2 hodin

— Prostory zajistí zřizovatel

— Pozvánku rozešle zřizovatel

— Registrace účastníků zřizovatel/dodavatel

3) zprovoznění Office 365 v prostředí dané školy

— Založení tenantu (jméno tenantu dodá daná škola)

— Ověření zda je navrhované jméno tenantu možno použít

— Propojení domény (domena.cz) s Office 365

— Identifikace používaných online služeb

— Konfigurace DNS pro vybrané online služby

— Konfigurace vybraných online služeb

— OneDrive for Business

Skype for Business

SharePoint Online

Teams

— Základní konfigurace zabezpečení Office 365

— Konfigurace pro uživatelské identity

E) Požadovaná telefonická hotline podpora v délce trvání 6 měsíců od nasazení:

— Rozsah 5x7 hodin

— V českém jazyce

— Reakční doba - následující pracovní den

F) Vzdálená technická podpora v délce trvání 6 měsíců od nasazení:

— V pracovních dnech 5 x 7 hodin

— Na základě ticketů z telefonické hotline podpory (max. 1 ticket/měsíc)

G) Požadovaný počet licencí:

Počet licencí je odvozen od počtu pedagogů a zaměstnanců, kteří pracují pro danou organizaci dle definice Microsoft Education Qualified User (EQU). Počet EQU a počet studentů na organizaci je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 442 193.60 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,

— dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o odborné způsobilosti, ze kterého vyplyne, že je držitelem současně:

O dokladu osvědčujícího, že dodavatel je autorizovaný partner LSP – Licensing Solution Partners (dříve LAR – Large Account Reseller) pro Českou republiku společnosti Microsoft, s.r.o.

- Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Volume Licensing,

- Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Software Asset Management,

Popř. potvrzení výrobce SW (nebo jiné certifikační autority) o složení nebo držení certifikace/autorizace – vše v platném znění.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019