Diensten - 294239-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Blackpool: Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming

2019/S 120-294239

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Blackpool Coastal Housing
Postadres: Coastal House, 17-19 Abingdon Street
Plaats: Blackpool
NUTS-code: UKD42
Postcode: FY1 1DG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Janine Bradley
E-mail: janine.bradley@blackpool.gov.uk
Telefoon: +44 1253478756

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bch.co.uk/Home.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.bch.co.uk/Home.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Annual Gas Servicing, Maintenance and Boiler Replacement Programme

Referentienummer: DN368176
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Since the 15.1.2007 Blackpool Coastal Housing (BCH) has been an Arms Length Management Organisation responsible for the management of Blackpool Borough Council’s total housing stock of approximately 5 000 dwellings.

BCH is looking to appoint a Contractor to provide an all-inclusive 3 Star Annual Gas Servicing, Maintenance and Boiler Replacement Programme within the Borough of Blackpool.

BCH wishes to appoint a Contractor who can clearly demonstrate the ability to meet our requirements and who offers the most economically advantageous tender.

It is anticipated that the contract term will be from 1.4.2020 to 31.3.2028 with the option to extend for a further 4 years (subject to contract review and budget availability). The successful Contractor will be required to enter into a partnership agreement with BCH under the TPC 2005 Form of Contract.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
42500000
50413000
45333000
50413100
50411200
90731500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Since the 15.1.2007 Blackpool Coastal Housing (BCH) has been an Arms Length Management Organisation responsible for the management of Blackpool Borough Council’s total housing stock of approximately 5,000 dwellings.

BCH is looking to appoint a Contractor to provide an all-inclusive 3 Star Annual Gas Servicing, Maintenance and Boiler Replacement Programme within the Borough of Blackpool.

BCH wishes to appoint a Contractor who can clearly demonstrate the ability to meet our requirements and who offers the most economically advantageous tender.

It is anticipated that the contract term will be from 1.4.2020 to 31.3.2028 with the option to extend for a further 4 years (subject to contract review and budget availability). The successful Contractor will be required to enter into a partnership agreement with BCH under the TPC 2005 Form of Contract.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Social Value / Weging: 20
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 144
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the contract term will be from 1.4.2020 to 31.3.2028 with the option to extend for a further 4 years (subject to contract review and budget availability). The successful Contractor will be required to enter into a partnership agreement with BCH under the TPC 2005 Form of Contract.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Only the submissions which pass the mandatory and discretionary elements, and score 60 % or above on the weighted questions, and are ranked within the highest scoring tenderers, will be invited through to Stage 2 – Invitation to Tender. It is envisaged that a maximum of 5 Suppliers will be invited to Tender.

Where submissions may fall below any set minimum threshold, BCH reserves the right to invite bidders through to the ITT stage where it is deemed necessary in order to maintain a competitive process. Bidders will only be invited through to ITT stage where they meet all mandatory requirements.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

BCH is using the portal known as The Chest (https://procontract.due-north.com) where tenderers will need to register their details. Once registered, tenderers will be able to gain access to the tender documents. The reference on The Chest is DN368176. Any clarification queries will also need to be submitted via The Chest website.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As stipulated in the tender documents available at https://procontract.due-north.com

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

As stipulated in the tender documents available at https://procontract.due-north.com

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As stipulated in the tender documents available at https://procontract.due-north.com

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 04/09/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

It is anticipated that the contract term will be from 1.4.2020 to 31.3.2028 with the option to extend for a further 4 years (subject to contract review and budget availability).

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court of Justice of England and Wales
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019