Diensten - 294261-2019

Submission deadline has been amended by:  431938-2019
25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Ploufragan: Meters

2019/S 120-294261

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Côtes-d'Armor Habitat
Postadres: 6 rue des Lys
Plaats: Ploufragan
NUTS-code: FRH01
Postcode: 22440
Land: Frankrijk
E-mail: service.marche@cotesdarmorhabitat.com
Telefoon: +33 296941241

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cotesdarmorhabitat.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.megalisbretagne.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=117232&orgAcronyme=h8v
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location, entretien et télé-relève des compteurs d'énergie thermique, des compteurs divisionnaires d'eau chaude sanitaire et d'eau froide sanitaire et des répartiteurs de frais de chauffage.

Referentienummer: 19S0031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38550000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché relatif à la location, l'entretien et la télé-relève des compteurs d'énergie thermique, des compteurs divisionnaires d'eau chaude sanitaire et d'eau froide sanitaire et des répartiteurs de frais de chauffage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38551000
38421100
38550000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché relatif à la location, l'entretien et la télé-relève des compteurs d'énergie thermique, des compteurs divisionnaires d'eau chaude sanitaire et d'eau froide sanitaire et des répartiteurs de frais de chauffage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.ta-rennes.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 22 mail Pablo Picasso — BP 24209
Plaats: Nantes
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.ta-rennes.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019