Diensten - 294278-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Derby: Motorvoertuigen

2019/S 120-294278

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Derby College Group
Postadres: The Roundhouse, Roundhouse Road, Pride Park
Plaats: Derby
NUTS-code: UKF11
Postcode: DE24 8JE
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rosie O'Doherty
E-mail: rosie.odoherty@derby-college.ac.uk
Telefoon: +44 1332387432

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.derby-college.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/fe

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/fe
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendhost.co.uk/fe
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/fe
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Leased Minibuses and Commercial Vehicles

Referentienummer: PR128
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The provision, on a 5-year lease basis, of 7 minibuses and eight commercial vehicles. All minibuses are to have seventeen seats. 2 of the minibuses are to be adapted to allow for 1 wheelchair user and an access lift. The commercial vehicle fleet currently comprises of the following vehicles which the College are looking to replace (equivalent manufacturers and models will be accepted as long as the specification is the same or similar): 2 x Citroen Berlingo Enterprise Vans 1 x Ford Ranger 4x4 Pick-Up Vehicle 5 x Renault Trafic Business Vans Current vehicle leases expire between February 2020 and October 2020, so new vehicles/leases will be phased in between these months as and when current leases expire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Minibuses

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Derby.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of minibuses on a 5 year lease.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Commercial Vehicles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Derby.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of a number of commercial/LGV on a 5 year lease basis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Remotely on e-tender system from Derby College Group offices.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

48 months.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Derby College Group
Postadres: The Roundhouse, Roundhouse Road, Pride Park
Plaats: Derby
Postcode: DE24 8JE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rosie.odoherty@derby-college.ac.uk
Telefoon: +44 1332387432

Internetadres: www.derby-college.ac.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Derby College Group
Postadres: The Roundhouse, Roundhouse Road, Pride Park
Plaats: Derby
Postcode: DE24 8JE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rosie.odoherty@derby-college.ac.uk
Telefoon: +44 1332387432

Internetadres: www.derby-college.ac.uk

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Derby College
Postadres: The Roundhouse, Roundhouse Road, Pride Park
Plaats: Derby
Postcode: DE24 8JE
Land: Verenigde Staten
E-mail: rosie.odoherty@derby-college.ac.uk
Telefoon: +44 1332387432

Internetadres: www.derby-college.ac.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019