Diensten - 294327-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Varberg: Veiligheidsuitrusting

2019/S 120-294327

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Varbergs kommun
212000-1249
Östra Långgatan 27
Varberg
432 80
Zweden
Contactpersoon: Uppdrag Upphandling
E-mail: upphandling@varberg.se
NUTS-code: SE231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.varberg.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afroskdpan&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afroskdpan&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Säkerhetsteknik

Referentienummer: KS 2019/0258
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingens omfattning

Del 1.

Leverans, installation & service av

— Brandlarmssystem

— Inbrottslarmssystem/överfallslarm

— Passagesystem

— Mekaniska och elektriska låssystem

— Leverans av material

— Leverans av dokumentation

Del 2.

— CCTV

— Konsultation inom ovanstående område

— Leverans av dokumentation

Upphandlingen omfattar avhjälpande underhåll, service samt utbyggnad av befintlig säkerhetsteknik (se ovan).

Upphandlingen omfattar även nyinstallationer av säkerhetsteknik upp till ett beräknat värde av 700 000 SEK i projektet/entreprenaden (exkl. CCTV).

I kommunens olika förvaltningar och bolag finns uppskattningsvis drygt 200 larmanläggningar som behöver service och underhåll samt emellanåt ersättas med nyinstallation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000
35121300
35121700
42961100
45312000
98395000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE231
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ersätter den avbrutna upphandlingen av larm, brand, passer, nycklar samt CCTV.

Upphandlingens omfattning

Del 1.

Leverans, installation & service av

— Brandlarmssystem

— Inbrottslarmssystem/överfallslarm

— Passagesystem

— Mekaniska och elektriska låssystem

— Leverans av material

— Leverans av dokumentation

Del 2.

— CCTV

— Konsultation inom ovanstående område

— Leverans av dokumentation

Upphandlingen omfattar avhjälpande underhåll, service samt utbyggnad av befintlig säkerhetsteknik (se ovan).

Upphandlingen omfattar även nyinstallationer av säkerhetsteknik upp till ett beräknat värde av 700 000 SEK i projektet/entreprenaden (exkl. CCTV).

I kommunens olika förvaltningar och bolag finns uppskattningsvis drygt 200 larmanläggningar som behöver service och underhåll samt emellanåt ersättas med nyinstallation.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 1.3.2020

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk än engelska, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Utvärderingsgrunder

Vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kommer att utvärderas på följande grund:

Timersättning larmtekniker

Timersättning låstekniker

Timersättning CCTV-tekniker

Pris material och tillbehör brandlarmsanläggningar

Pris 15 st. fullt färdigt brandlarmsanläggning

Pris material och tillbehör inbrottsanläggningar

Pris 15 st. fullt färdigt inbrottslarmsanläggning

Pris material passagesystem Aptus

Pris 15 st. fullt färdigt passageanläggningar

Pris 10 st. fullt färdigt Kameraövervakningssystem (CCTV)

Pris nycklar och tillbehör

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2019
Einde: 14/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019