Diensten - 294330-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Birchwood: Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing

2019/S 120-294330

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Procurement for Housing
Postadres: 2 Olympic Way, Woolston Grange Avenue
Plaats: Birchwood, Warrington
NUTS-code: UK
Postcode: WA2 0YL
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: mhough@pfh.co.uk
Telefoon: +44 8458645100
Fax: +44 8458645115

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.procurementforhousing.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA26067

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mytenders.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.mytenders.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Electronic Payments and Associated Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66170000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of this Framework Agreement is to provide electronic payment services and debt management solutions for PfH Members.The framework will enable PfH Members to offer their customers a range of payment options in relation to rent, council tax, penalty charges, sundry debts and other sundries and associated payments. Payment networks will be located at convenient payment access points nationwide. The solutions will subsequently transfer these funds to the PfH Member efficiently and securely. In addition, the framework will offer PfH Members a technology solution to enable them to better manage their debt, based on intelligent analytics and profiling.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Debt Strategy Services

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000
48482000
48217000
48460000
66171000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 will enable PfH Members to access software and services in order to support their debt management strategies, improve the collection rate of payments and promote efficiency within the debt recovery departments of PfH Members. The solution will entail stakeholder engagement, the provision of a technological solution to better manage the approach to debt collection and associated advice and support services. It is PfH's intention to award a place on Lot 3 to three suppliers. Successful organisations must be able to demonstrate applicable market expertise, a proven track record of delivering similar type contracts and the ability to supply a solution that will afford positive and tangible outcomes for PfH Members, in the proactive management of their debt collection processes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Multiple Network Managed Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66172000
66151000
66150000
79211200
64216110
30237131
30160000
30162000
30199200
22455000
30197645
79340000
48100000
48217000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Multiple Network Managed Service Organisations (suppliers) are expected to capture and consolidate payments from clients/tenants through its supply chain of multiple established payment network providers and other payment solution providers, subsequently transferring consolidated funds and reconciled management information by electronic means to the PfH Member. In addition, it is a requirement that the organisations (suppliers) can supply and facilitate the provision of plastic electronic payment cards incorporating a magnetic stripe/barcode, and paper letters/bills with a printed barcode for and on behalf of PfH Members to their clients/tenants. It is PfH's intention to award a place on Lot 1 to three suppliers. Successful organisations must be able to demonstrate applicable market expertise, a proven track record of delivering similar type contracts and a robust procedure for the security and transfer of data.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Single Network Managed Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66172000
66151000
66150000
79211200
64216110
30237131
30160000
30162000
30199200
22455000
30197645
79340000
48100000
48217000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

By definition, the Single Network Solution Organisation (supplier) is expected to consolidate payments from clients/tenants and reconcile management information from only one network solution (e.g. either Post Office, PayPoint or similar network provider) from which the payments were made, subsequently transferring consolidated funds and reconciled management information to the PfH member.It is PfH's intention to award a place on Lot 2 to 3 suppliers. Successful organisations must be able to demonstrate applicable market expertise, a proven track record of delivering similar type contracts and a robust procedure for the security and transfer of data.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in the procurement documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 9
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This framework may be used by any contracting authority listed in or referred to in the OJEU Notice. This includes:

— all current members of PfH at the time of the OJEU notice for this procurement any registered provider of social housing (or Welsh registered social landlord, or Scottish registered social registered social landlord) that becomes a member of PfH during the period of the Framework Agreement,

— any public authority (as defined in the Freedom of Information Act 2000 for public authorities in England, Wales, Northern Ireland and UK-wide public authorities based in Scotland, or as defined in the Freedom of Information (Scotland) Act 2002 for Scottish public authorities) that becomes a member of PfH at any time during the period of the Framework Agreement,

— any local authority (as defined in the Local Government Act 1972 for public authorities in England and Wales or as defined in the Local Government (Scotland) Act 1973 for Scottish local authorities or as defined in the Local Government Act (Northern Ireland) 1972 for local authorities in Northern Ireland) that becomes a member of PfH at any time during the period of the Framework Agreement,

— any housing Arm's Length Management Organisation (ALMO) that becomes a member of PfH during the period of the Framework Agreement,

— any wholly owned subsidiaries of any of the above organisations and any other contracting authority listed on the following page of the PfH website — http://procurementforhousing.co.uk/permissible-users/ at the time of the OJEU notice for this procurement.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information, please visit the my Tenders website at https://www.mytenders.co.uk

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the my Tenders website at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=213001

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the my Tenders website at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=213887

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the my tenders website at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=214893

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic responsewell in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the my Tenders website at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=216412

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(MT Ref:216412)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Procurement for Housing
Postadres: 2 Olympic Way, Woolston Grange Avenue
Plaats: Birchwood, Warrington
Postcode: WA2 0YL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8458645100
Fax: +44 8458645115

Internetadres: http://www.procurementforhousing.co.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019