Diensten - 294376-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Solihull: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2019/S 120-294376

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Solihull College and University Centre
Postadres: Blossomfield Road
Plaats: Solihull
NUTS-code: UKG3
Postcode: B91 1SB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Procurement
E-mail: procurement@solihull.ac.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.solihull.ac.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.in-tendhost.co.uk/fe/aspx/home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.in-tendhost.co.uk/fe/aspx/home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Contract for the Sub-contract Delivery of Adult Education Budget Programmes

Referentienummer: FAEB_0519
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is to tender for a framework contract for the provision of adult education budget programmes for the academic year 2019/2020. A managed programme is required to support the estimated funding requirement of between 500 000 GBP — 1 200 000 GBP between 1.10.2019 and 31.7.2020. The framework will be broken into 2 lots:

— Lot 1: West Midlands Combined Authority (‘WMCA’) only,

— Lot 2: Non-WMCA but within 60 miles of the College and not in a devolved authority. Tenderers may apply for one or both lots subject to capability. Separate contracts will be awarded for Lot 1 and 2. Funding may not be transferred between Lots 1 and 2. Please refer to the tender guidance document for further information. Please register on In-Tend www.in-tendhost.co.uk/fe/aspx/home to access documents. Registration is free.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Lot 1: West Midlands Combined Authority (‘WMCA’) only;

Lot 2: Non WMCA but within 60 miles of the College and not in a devolved authority. Tenderers may apply for one or both Lots subject to capability. Separate contracts will be awarded for Lot 1 and 2. Funding may not be transferred between Lots 1 and 2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

West Midlands Combined Authority (‘WMCA’) Only

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG3
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirement is to tender for a framework contract for the provision of adult education budget programmes for the academic year 2019/2020. 1 year fixed term framework contract starting 1.10.2019 with a completion date of 31.7.2020. The framework will be broken into 2 lots:

— Lot 1: West Midlands Combined Authority (‘WMCA’) only,

— Lot 2: Non-WMCA but within 60 miles of the College and not in a devolved authority Tenderers may apply for one or both lots subject to capability. Separate contracts will be awarded for Lot 1 and 2. Funding may not be transferred between Lots 1 and 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Non WMCA but within 60 miles of the College and not in a Devolved Authority

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG3
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirement is to tender for a framework contract for the provision of adult education budget programmes for the academic year 2019/2020 for a 1 year fixed term framework contract starting 1.10.2019 with a completion date of 31.7.2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the tender guidance document for further information.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Framework is fixed for 10 months

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Solihull College and University Centre

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

12 months.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Please refer to the tender guidance document for further information. Please register on In-Tend www.in-tendhost.co.uk/fe/aspx/home to access documents. Registration is free.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Clerk to the Corporation, Solihull College and University Centre
Postadres: Blossomfield Road
Plaats: Solihull
Postcode: B91 1SB
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://www.solihull.ac.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019