Diensten - 294383-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen

2019/S 120-294383

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unédic
Postadres: 4 rue Traversière, CS 81227
Plaats: Paris Cedex 12
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75605
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Unédic — DMRP – Département système d’information
E-mail: aosi@unedic.fr
Telefoon: +33 144876408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unedic.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TMA GED 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TMA GED

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est prévu pour une durée de 12 mois reconductible 2 fois dans la limite de 36 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de licences Alfresco

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché peut faire l'objet d'une prolongation jusqu'à 36 mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019