Diensten - 294404-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zawiercie: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 120-294404

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie
42-400
Polen
Contactpersoon: Patrycja Kowalska lub Jarosław Felczuk
Telefoon: +48 324941225/+48 324941245
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Fax: +48 326722684/+48 326721513
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zawiercie.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.zawiercie.bip.net.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Zawiercie”.

Referentienummer: WIZP.271.32.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Zawiercie.

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawiercie, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
90511200
90511300
90533000
90512000
90513100
90514000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Zawiercie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Łączna powierzchnia Gminy wynosi 85,25 km2.

2. Ilość osób zamieszkałych (według zebranych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na dzień 30.04.2019 r. wynosi 43 636

(17727 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej oraz 25909 w zabudowie wielorodzinnej). Na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców, którzy objęci byli systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 43761.

3. Ilość gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w kilku kamienicach

Z zabudowy wielorodzinnej na dzień 30.04.2019 r. wynosi w sumie 6414, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 6379.

4. Liczba nieruchomości wielorodzinnych (bloków, kamienic) na dzień 30.04.2019 r. wynosi 474

5. Liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe – 158 (wykaz nieruchomości w załączniku nr 7 do wzoru umowy).

6. Liczba zbiorczych punktów odpadów wyposażonych w kontenery lub pojemniki przy nieruchomościach wielorodzinnych (bloki, kamienice) – 321 (wykaz ilości pojemników

W załączniku nr 4a do wzoru umowy).

7. Minimalną ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia szacuje się na:

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 6000,00 Mg,

2)Segregowane odpady komunalne: Szkło,Papier i tektura, Tworzywa sztuczne, Metale - 873,00 Mg,

3) Odpady ulegające biodegradacji - 500,00 Mg,

4) Odpady wielkogabarytowe - 130 Mg,

5) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 3,50 Mg.

8. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawiercie, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

9. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zgodnymi z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, przyjętego Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., w szczególności poprzez:

• przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego dla Regionu I. Wykonawca nie może wywozić zmieszanych odpadów komunalnych

I odpadów zielonych odebranych z terenu Gminy Zawiercie poza obszar Regionu I. Zgodnie z art. 6d ust.4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, do których będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne;

• przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania

Z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

10. Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L 2008.312.3 ze zm.).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z punktów wymienionych w załączniku nr 6 do wzoru umowy / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia z nieruchomości jednorodzinnych / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia pojemników, w jakim Wykonawca uzupełni pojemniki w przypadku ich wymiany z uwagi na zniszczenie, spalenie lub uszkodzenie oraz w przypadku powstania nowej lokalizacji (...) / Weging: 2
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

I. 1. Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej (ilości odpadów stanowią wielkości minimalne, które to wartości są gwarantowane do zrealizowania w trakcie trwania przedmiotu umowy).

2. W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i może zwiększyć zakres przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże

Z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać w zależności od potrzeb, lecz nie musi.

3. Gwarantowana ilość odpadów, które zostaną odebrane to:

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 6000,00 Mg,

2)Segregowane odpady komunalne: Szkło,Papier i tektura, Tworzywa sztuczne, Metale - 873,00 Mg,

3) Odpady ulegające biodegradacji - 500,00 Mg,

4) Odpady wielkogabarytowe - 130 Mg,

5) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 3,50 Mg.

4. Maksymalna ilość odpadów, które zostaną odebrane to:

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 7200,00 Mg,

2)Segregowane odpady komunalne: Szkło,Papier i tektura, Tworzywa sztuczne, Metale - 1047,60 Mg,

3) Odpady ulegające biodegradacji - 600,00 Mg,

4) Odpady wielkogabarytowe - 156,00 Mg,

5) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 4,20 Mg

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu odpadów pomiędzy poszczególnymi asortymentami tj. zmieszane, segregowane /szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura/, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w ramach Umowy, w zakresie nie większym niż 20 % wolumenu odpadów określonych w części VI Opisu Przedmiotu Zamówienia.

6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zakres opcji obejmuje 20 % wolumenu odpadów, o którym mowa powyżej.

8. Warunki skorzystania z prawa opcji:

8.1. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego.

8.2. termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy.

8.3. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).

8.4. Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części oraz jest uprawniony do zamawiania kilku usług w ramach zamówień opcjonalnych, których wielkość będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.

8.5 Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

9. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń

W stosunku do Zamawiającego.

II. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przez okres 6 miesięcy (od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.) nie dłużej jednak niż do momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie całkowitą cenę oferty za minimalną (gwarantowaną) ilość odpadów. Szczegóły w rozdz. IV SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pełna nazwa kryterium nr 3 (sekcja II.2.5 ogłoszenia): Termin uzupełnienia pojemników, w jakim Wykonawca uzupełni pojemniki w przypadku ich wymiany z uwagi na zniszczenie, spalenie lub uszkodzenie oraz w przypadku powstania nowej lokalizacji gromadzenia odpadów lub zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (IPup) – 2 pkt

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia warunku dot. Zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymgów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) – przed wskazanym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy - zobowiązany będzie dostarczyć w postaci elektronicznej następujące dokumenty:

1) kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ,

2) oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Gminy Zawiercie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujące swym zakresem co najmniej n/w rodzaje odpadów (kody):

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

W 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

W 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

4) wpis, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy (Baza Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów) – prowadzonego przez Marszałka Województwa.

3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 2 ppkt 2-4 odnoszą się do tych podmiotów wspólnie składających ofertę, które będą wykonywać (realizować) zakres zamówienia wymagający odpowiednich wpisów do właściwego rejestru.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Zamawiający dopuszcza, aby kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 wykonawcy złożyli wspólnie. Wystarczającym będzie również, jeżeli dokument ten złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia n/w dokumentów (aktualnych na dzień złożenia dokumentów), które należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do formularza do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdziale I ust. 2 SIWZ:

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

UWAGA:

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

UWAGA (dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w sekcji III.1.3) i III.1.2) ogłoszenia)

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia n/w oświadczeń i dokumentów(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów), które należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do formularza do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdziale I ust. 2 SIWZ:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 1-3 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Eventuele minimumeisen:

cd. sekcji III. pkt 1.2):

2. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych powyżej w pkt. 1:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2 ppkt 2) stosuje się.

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazy w pkt. 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2 ppkt 2) zdanie pierwsze stosuje się.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej: jedną usługę polegającą na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub na odbieraniu odpadów komunalnych o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować pojazdami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej:

Samochód typu śmieciarka do odbioru selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów z pojemników -3 szt.

Samochód typu śmieciarka do odbioru selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów z pojemników (śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach) - 1 szt.

Samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1 szt.

Samochód z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami - 3 szt.

Samochód typu śmieciarka - myjka, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do odbierania odpadów oraz mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów - 1 szt.

RAZEM - 9 szt.

UWAGA:

Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb (tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Zawiercie były na bieżąco odbierane i zagospodarowane).

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniały wymagania Dyrektywy 98/69/EC (normy dopuszczalnej emisji spalin) – co najmniej norma Euro 4.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia n/w dokumentów (aktualnych na dzień złożenia dokumentów), które należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do formularza do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdziale I ust. 2 SIWZ:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnośc i jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA:

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregousługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Eventuele minimumeisen:

c.d. sekcji III. pkt 1.3.:

Uwaga: Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia. Wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ i ogłoszeniu.

I. 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Rozdział V ust. 1 i 2 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci:

— Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Na stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

— znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD.

Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ stanowi załącznik do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówień.

I. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Rozdział V ust. 1 SIWZ), Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do ww. formularza lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdziale I ust. 2 SIWZ (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceni a konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ.

II. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. odpowiednio warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

II. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy złożyć w wyodrębnionym pliku – jako załącznik do oferty. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

cd. sekcji III pkt 1.3:

II. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

III. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna informacja o warunkach udziału i niezbędnych dokumentach i oświadczeniach, formie ich składania znajduje się w SIWZ dostępnej na str. internetowej: http://www.zawiercie.bip.net.pl/)

Sekcja III.2.2.:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Strony podpiszą umowę po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, POLSKA, pokój nr 201.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

1. październik 2019 r.

2. Dot. Sekcji IV.2.6) minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – termin związania wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

3. Zamawiający stosuje procedurę odwrócona, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805

Z dopiskiem: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Zawiercie.”

Szczegóły w rozdz. VIII SIWZ.

II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest to wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

III. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp.

2. Zakres usług: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maks. do 50 % wartości zamówienia podst..

3. Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:

— wyczerpanie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy,

— w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,

— udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, p o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,

— stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiednio zmieszane oraz selektywnie zbierane będą podlegać negocjacji.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Zał. nr 2 do SIWZ.

1)Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Uwaga

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania zeskanowanej papierowej oferty do pliku, który następnie zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA

Za datę przekazania oferty wraz z załącznikami oraz innych dokumentów i informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Sposób złożenia oferty przez Wykonawcę, sposób zaszyfrowania oferty (klucz publiczny) oraz pozostałe informacje zawiera Instrukcja użytkownika systemu miniPortal, która stanowi zał. nr 8 do SIWZ..

2.Do oferty należy dołączyć:

1)Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy złożyć w odrębnym pliku, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zgodnie z postanowieniami Rozdz.VI SIWZ.

2)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektroniczne j opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

3)Dokument (np. zobowiązanie) innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach okr. w art. 22a ustawy, złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lubw postaci kopii elektronicznej poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4)Dowód wniesienia wadium:

— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdz. wniesienie wadium – zgodnie z ust. 4. Rozdz. VIII SIWZ,

— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g).

2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 4.Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo wterminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ n astronie internetowej.

4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kpc o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zam. zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kpc o prokuraturze.

6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidź. dla pisma procesowego (...).

6.5.W postęp. toczącym się w skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019