Diensten - 294432-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rouen: Baggerschepen

2019/S 120-294432

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dragages ports
Postadres: 38 boulevard des Belges
Plaats: Rouen
NUTS-code: FRD2
Postcode: 76107
Land: Frankrijk
E-mail: Marche.mmn@dragages-ports.fr
Telefoon: +33 232764550
Fax: +33 232764552

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dragages-ports.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Dragages ports
Postadres: 38 boulevard des Belges
Plaats: Rouen
NUTS-code: FRD2
Postcode: 76107
Land: Frankrijk
E-mail: Marche.mmn@dragages-ports.fr
Telefoon: +33 232764550

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dragages-ports.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=435572&orgAcronyme=d4t
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Groupement d'intérêt économique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrêt technique 2019 de la drague aspiratrice Daniel Laval

Referentienummer: 19S0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34513250
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de maintenance lors de l'arrêt technique de la drague aspiratrice Daniel Laval du 23.9.2019 au 31.10.2019 sur le site du Grand port maritime de Rouen avec une mise au sec le dimanche 22.9.2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Propulsion

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50241000
34513250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de bassin.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Puits

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50241100
50241100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Confection d'inserts dans le puits et travaux usuels d'entretien.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le lot nº 2 fait l'objet de 2 tranches:

— tranche ferme — partie arrière du puits,

— tranche optionnelle — partie avant du puits.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34513250
50241100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'électricité.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hydraulique

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34513250
35622300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'entretien et d'amélioration hydraulique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34513250
50241100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de peinture.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Échafaudage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34513250
50241100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'échafaudage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage pompage

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34513250
50241100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rouen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de nettoyage et de pompage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Rouen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53 avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 235583500
Fax: +33 235583503

Internetadres: http://rouen.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Direccte des pays de la Loire
Postadres: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Plaats: Nantes Cedex 1
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
E-mail: Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53 avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 235583500
Fax: +33 235583503

Internetadres: http://rouen.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019