Diensten - 294450-2022

01/06/2022    S105

Ierland-Dublin: Adviezen inzake transportsystemen

2022/S 105-294450

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Iarnród Eireann-Irish Rail
Nationaal identificatienummer: IE 4812851 O
Postadres: Connolly Station,
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Postcode: Dublin
Land: Ierland
Contactpersoon: Tommy Conlon
E-mail: tommy.conlon@irishrail.ie
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.irishrail.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DART+ Rail Fleet Consultant Advisory Services

Referentienummer: 7791
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311200 Adviezen inzake transportsystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Service Provider shall support Irish Rail during the New Fleet project by:

• undertaking reviews of the design and specification documentation submitted by the manufacturer;

• undertaking factory inspections visits, including factory acceptance tests, during vehicle manufacturing to monitor build quality;

• provide on-site personnel to monitor build quality on a continuous basis during the manufacturing period if requested;

• developing specification variations if required; v) developing comprehensive vehicle acceptance tests and monitoring the undertaking of such tests; and

• assisting Irish Rail in getting statutory approval for the placing in service of the new fleet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34943000 Treinenmonitorsysteem
63711100 Treinbewakingsdiensten
71630000 Technische controle- en testdiensten
71631000 Technische inspectiediensten
71631100 Diensten voor keuring van machines
71700000 Meet- en controlediensten
72225000 Evaluatie en onderzoek van systeemkwaliteitsborging
72241000 Specificatie van kritisch ontwerpdoel
79212300 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
90714500 Diensten voor milieukwaliteitscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE Éire / Ireland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Service Provider shall support Irish Rail during the New Fleet project by:

• undertaking reviews of the design and specification documentation submitted by the manufacturer;

• undertaking factory inspections visits, including factory acceptance tests, during vehicle manufacturing to monitor build quality;

• provide on-site personnel to monitor build quality on a continuous basis during the manufacturing period if requested;

• developing specification variations if required; v) developing comprehensive vehicle acceptance tests and monitoring the undertaking of such tests; and

• assisting Irish Rail in getting statutory approval for the placing in service of the new fleet.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposed Project Team / Weging: 40%
Kwaliteitscriterium - Naam: Critical Issues & Approach / Weging: 10%
Prijs - Weging: 50%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Iarnród Éireann - Irish Rail may award additional services directly related to the delivery of the services advertised that are at this moment unforeseen but may become apparent during the delivery of the services and or the manufacturing of the DART + Fleet

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 131-349220
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

DART+ Rail Fleet Advisory Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jacobs Engineering Ireland Ltd
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Central Office of the High Court
Postadres: Four Courts
Plaats: Dublin 7
Postcode: D07 N972
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886511
Fax: +353 18886125
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: The High Court
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Central Office of the High Court
Postadres: Four Courts
Plaats: Dublin 7
Postcode: D07 N972
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886511
Fax: +353 18886125
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2022