Diensten - 294463-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Oppeano: Diensten voor kleuteronderwijs

2019/S 120-294463

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrale Unica di Committenza Comune di Oppeano, Casaleone, Isola della Scala
Postadres: Piazza Gilberto Altichieri 1
Plaats: Oppeano
NUTS-code: ITH31
Postcode: 37050
Land: Italië
Contactpersoon: Responsabile della C.U.C.
E-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it
Telefoon: +39 0457139249
Fax: +39 0457139252

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comune.oppeano.vr.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sac4.halleysac.it/c023055/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara-admin/elenco
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.arca.regione.lombardia.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale (CIG 794635211E)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L'appalto ha ad oggetto il servizio di gestione dell’asilo nido comunale «La Casa delle Farfalle» destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, attivato nella struttura sita nella frazione di Vallese, in via Lino Lovo 43

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 420 375.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità-prezzo

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 774 750.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eventuale rinnovo per un ulteriore biennio, alle medesime condizioni contrattuali.

Proroga tecnica (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016) per un periodo non superiore a 6 mesi alle stesse condizioni contrattuali.

Il prezzo indicato al punto II.1.5) è comprensivo dell'eventuale rinnovo e proroga tecnica

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016) per un periodo non superiore a 6 mesi alle stesse condizioni contrattuali

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla UE dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;

2. (eventuale) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Comune di Oppeano — Ufficio Segreteria, Piazza G. Altichieri 1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Per l’espletamento della procedura la Stazione Appaltante di avvale della piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia «Sintel», accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Veneto
Postadres: Cannaregio 2277–2278
Plaats: Venezia
Postcode: 30122
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019