Diensten - 294506-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-294506

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1
G64172513
Avenida Josep Tarradellas, 14-18
Barcelona
08029
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1
Telefoon: +34 934051244
E-mail: mesacontratacion@mc-mutual.com
Fax: +34 934108828
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mc-mutual.com/extranet/home.do

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0hh0kJ5bEWUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8fcDuQrZRGF7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de adquisición y mantenimiento de productos Flexible para MC Mutual

Referentienummer: N201901443
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato de adquisición y mantenimiento de productos Flexible para MC Mutual.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 296 025.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dirección de contratación, Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato de adquisición y mantenimiento de productos Flexible para MC Mutual.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica evaluable sujeta a juicio de valor / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 296 025.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— V3-2 Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones (igual o superior a 150 000 EUR e inferior a 300 000 EUR),

— Cifra anual de negocio. Descripción: solvencia económica y financiera exigida.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— V3-2 Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones (igual o superior a 150 000 EUR e inferior a 300 000 EUR),

— Trabajos realizados. Descripción: solvencia técnica y profesional exigida. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, este requisito no será exigible para las empresas de nueva creación.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Dirección de Contratación

Datos de dirección:

— Calle: Avenida de Josep Tarradellas, 14-18,

— Código postal: 08029,

— Población: Barcelona,

— País: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dirección de Contratación
Avenida de Josep Tarradellas, 14-18
Barcelona
08029
Spanje

Internetadres: https://www.mc-mutual.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dirección de Contratación
Avenida de Josep Tarradellas, 14-18
Barcelona
08029
Spanje

Internetadres: https://www.mc-mutual.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019