Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 294543-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Aanbrengen van goten

2019/S 120-294543

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Postadres: Fasanenstraße 87
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10623
Land: Duitsland
Contactpersoon: Verdingungsstelle
E-mail: verdingung@bundesimmobilien.de
Telefoon: +49 30-31811550
Fax: +49 30-31811560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bundesimmobilien.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=264604
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=264604
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen der Dachentwässerung in Freiburg, Müllheim, in den Landkreisen Konstanz, Lörrach, Waldshut und dem Schwarzwald-Baar-Kreis – VOEK 359-19

Referentienummer: VOEK 359-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261320
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Freiburg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freiburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wohnliegenschaften, Dachrinne: 6 384,74 lfdm., Fallrohre-398 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,sofern nicht die AG mit einer Frist von 6 Monaten oder der AN mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf des Vertrages schriftlich widerspricht.Der verlängerte Vertrag kann von der AG mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.Der Vertrag endet spätestens am 31.12.25.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Müllheim

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132
Voornaamste plaats van uitvoering:

Müllheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wohnliegenschaften, Dachrinne: 2 592,45 lfdm., Fallrohre-163 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,sofern nicht die AG mit einer Frist von 6 Monaten oder der AN mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf des Vertrages schriftlich widerspricht.Der verlängerte Vertrag kann von der AG mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.Der Vertrag endet spätestens am 31.12.25.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung im Landkreis Konstanz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE138
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis Konstanz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wohnliegenschaften, Dachrinne: 5 118,43 lfdm., Fallrohre-359 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,sofern nicht die AG mit einer Frist von 6 Monaten oder der AN mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf des Vertrages schriftlich widerspricht.Der verlängerte Vertrag kann von der AG mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.Der Vertrag endet spätestens am 31.12.25.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in den Landkreisen Lörrach und Waldshut

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE139
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreise Lörrach und Waldshut

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wohnliegenschaften, Dachrinne: 3 102,12 lfdm., Fallrohre-279 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,sofern nicht die AG mit einer Frist von 6 Monaten oder der AN mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf des Vertrages schriftlich widerspricht.Der verlängerte Vertrag kann von der AG mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.Der Vertrag endet spätestens am 31.12.25.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung im Schwarzwald-Baar-Kreis

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE136
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schwarzwald-Baar-Kreis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wohnliegenschaften, Dachrinne: 1 420,52 lfdm., Fallrohre-102 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,sofern nicht die AG mit einer Frist von 6 Monaten oder der AN mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf des Vertrages schriftlich widerspricht.Der verlängerte Vertrag kann von der AG mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.Der Vertrag endet spätestens am 31.12.25.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

1) Einzelbieter/Bietergemeinschaft

2.1) Name, Sitz, Postanschrift, Rechtsform, Gegenstand des Unternehmens, Nummer der Eintragung in einem öffentlichen Register oder Geschäftsnummer der Genehmigungsbehörde, Registergericht oder Genehmigungsbehörde, gesetzlicher Vertreter, Ansprechperson, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse, ggf. zuständige Niederlassung bzw. Standort (im Vordruck Anhang II enthalten)

2.2) Einzelunternehmen/Freiberufler

Zusätzliche Angaben, sofern das Unternehmen ein Einzelunternehmen oder ein Freiberufler ist (Angaben zur Inhaberin/zum Inhaber bzw. zu dem nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigten):

Vorname, Name, ggf. abweichender Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit (im Vordruck Anhang II enthalten)

3) Eigenerklärung über zwingende und fakultative Ausschlussgründe nach § 123 und § 124 GWB

— Eigenerklärung nach § 123 Abs. 1 GWB über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,

— Eigenerklärung nach § 123 Abs. 4 Nr. 1 GWB über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben und von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) für die Arbeitnehmer an die zuständigen Krankenkassen bzw. für geringfügig Beschäftigte an die Bundesknappschaft sowie an die zuständige Berufsgenossenschaft, unter Angabe der zuständigen Berufsgenossenschaft,

— Eigenerklärung nach § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB, dass über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde, dass sich das Unternehmen nicht in der Liquidation befindet und das Unternehmen bzw. dessen Mitglieder der Geschäftsleitung keine schweren Verfehlungen begangen haben, die die Integrität des Unternehmen infrage stellen,

— Eigenerklärung zu weiteren fakultativen Ausschlussgründen nach § 124 Abs. 1 GWB,

— Eigenerklärung nach § 124 Abs. 2 GWB zu Verstößen gegen weitere Gesetze; Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und das Mindestlohngesetz (MiLoG)

— Eigenerklärung zu Gründen für den Nichtausschluss und zu Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 Abs. 2 GWB (im Vordruck Anhang II enthalten)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung zur Betriebshaftpflichtversicherung:

Die Betriebshaftpflichtversicherung hat mindestens folgende Deckungssummen pro Schadensfall aufzuweisen: Personenschäden 2 Mio. EUR, sonstige Vermögensschäden 100 000 EUR. Sollte die Betriebshaftpflichtversicherung die vorgenannten Deckungssummen derzeit nicht erreichen oder noch keine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen sein, so ist der Bieter verpflichtet, im Falle der Zuschlagserteilung die Deckungssummen entsprechend zu erhöhen bzw. abzuschließen (im Vordruck Anhang II enthalten).

— Eigenerklärung zum Gesamtumsatz des Unternehmens sowie zum Umsatz bezüglich der ausgeschriebenen Leistungsart, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (im Vordruck Anhang II enthalten).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Eigenerklärung, dass das Unternehmen spätestens bei Leistungsbeginn ausreichend qualifiziertes Personal zur Erfüllung der ausgeschriebenen Leistung beschäftigt und dem Unternehmen spätestens bei Leistungsbeginn auch die notwendigen Maschinen, Werkzeuge und Materialien zur Verfügung stehen, um die ausgeschriebene Leistung sachgerecht und unter Einhaltung notwendiger Sicherheitsbestimmungen ausführen zu können (im Vordruck Anhang II enthalten),

— Eigenerklärung, dass das für die Leistungserbringung vorgesehene Personal über einen Sachkundennachweis als Dachdeckergeselle oder Geselle des Dachklempnerhandwerks verfügt oder als Industriekletterer (FISAT Level 1 oder IRATA Level 1) zertifiziert ist, oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügt.

Der Nachweis muss nach Zuschlagserteilung, jedoch spätestens 2 Wochen vor Leistungsbeginn vorgelegt werden.

— Eigenerklärung über die Einhaltung in Anlehnung zur DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“, zur DGUV Information 201-054 „Dach-, Zimmer- und Holzbauarbeiten“. Alternativ: der DGUV Information 212-001 für „Arbeiten unter Verwendung von seilunterstützten Zugangs- und Positionierungsverfahren“,

— Eigenerklärung, dass eine Gefährdungsanalyse vor Beginn der auszuführenden Arbeiten durch den Arbeitgeber durchgeführt wird,

— Eigenerklärung, dass das eingesetzte Personal jährlich wiederkehrend durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Arbeitsschutz unterwiesen wird.

Eventuele minimumeisen:

Leistungsbezogene Angaben zum Unternehmen:

— Seit wann ist das Unternehmen in der ausgeschriebenen Leistungsart tätig,

— Beschäftigtenzahl des gesamten Unternehmens,

— Anzahl der Beschäftigten, bezogen auf die ausgeschriebene Leistungsart,

— Anzahl der geringfügig Beschäftigten, bezogen auf die ausgeschriebene Leistungsart (im Vordruck Anhang II enthalten),

Eigenerklärung zu mindestens 3 vergleichbaren Referenzen aus dem Zeitraum der letzten 3 Jahre mit Angabe von: Art des Referenzobjektes, Ausführungsort (Anschrift) des Referenzobjektes, jährlicher Leistungsumfang in EUR, Leistungszeitraum, Leistungsart, Name des Auftraggebers und Ansprechperson mit Telefonnummer (im Vordruck Anhang II enthalten).

Bei der Abgabe eines Angebotes für mehrere Lose kann dieselbe Referenz für mehrere Lose benannt werden. Die Anforderungen an den Leistungsumfang erhöhen sich dadurch nicht.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Plaats:

Berlin

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bietergemeinschaften sind bei Angebotsabgabe verpflichtet, alle Mitglieder der Bietergemeinschaft sowie Art und Umfang des Leistungsteils des jeweiligen Mitglieds zu benennen sowie ein Mitglied als bevollmächtigten Vertreter. Bietergemeinschaften müssen sich verpflichten, im Falle der Auftragserteilung die Vertragsleistung mit den namentlich benannten weiteren Mitgliedern der Bietergemeinschaft als Arbeitsgemeinschaft auszuführen und für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten gesamtschuldnerisch zu haften. Für die Abgabe der vorgenannten Erklärungen ist die Bietergemeinschaftserklärung (Anhang III) zu verwenden.

Auf gesonderte Anforderung der Auftraggeberin ist der Bieter verpflichtet, die zur Auftragsdurchführung vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen und Verpflichtungserklärungen der Unterauftragnehmer vorzulegen (Anhang IV). Der Bieter hat dann für jeden der zu beauftragenden Unterauftragnehmer die „Bieterauskunft“ mit Eigenerklärungen zu den Ziff. 2.1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen, 2.2. zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen, 3. Zwingende und fakultative Ausschlussgründe und etwaige Nachweise vorzulegen.

Auf gesonderte Anforderung der Auftraggeberin ist der Bieter verpflichtet, die Unternehmen zu benennen, deren Kapazitäten in Anspruch genommen werden sollen (Eignungsleihe), und Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen (Anhang IV). Der Bieter hat für jedes Unternehmen, auf dessen Kapazitäten zurückgegriffen werden soll, die „Bieterauskunft im Vergabeverfahren“ mit Eigenerklärungen zu den Ziff. 2.1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen, 2.2. zusätzliche Angabe bei Einzelunternehmen, 3. Zwingende und fakultative Ausschlussgründe und ggf. weitere Eigenerklärungen und etwaige Nachweise vorzulegen.

Ortsbesichtigungen können nur im Zeitraum vom 8.7.19-12.7.19 und 15.7.19-19.7.19 durchgeführt werden. Die Besichtigungstermine müssen bis spätestens 12.7.19 vereinbart werden.

— Elektronische Angebote können ausschließlich über die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de) in folgender Form vorgelegt werden:

Elektronische Angebote in Textform, elektronische Angebote mit fortgeschrittener elektronischer Signatur, elektronische Angebote mit qualifizierter elektronischer Signatur

— Die Angebotsabgabe per Fax oder per E-Mail ist unzulässig und führt zum Ausschluss aus dem Verfahren.

Der Bieter kann alternativ zur „Bieterauskunft mit Eigenerklärungen“ nach § 50 Abs. 1 VgV die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) verwenden. Die Vergabestelle fordert die nicht mit der EEE eingereichten Unterlagen gem. § 50 Abs. 2 VgV nach.

Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen kann ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifizierungssystemen erbracht werden.

Für das Angebot ist das jeweilige beigefügte Preisblatt (Anlage 2 des jeweiligen Vertrages) zu verwenden. Es ist zwingend erforderlich, dass je Los ein Preisblatt ausgefüllt wird.

Fragen zu den Vergabeunterlagen werden nur beantwortet, wenn sie spätestens bis zum 22.7.2019, 12.00 Uhr, mit dem Formblatt Fragen-Antworten über die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de) eingehen. Die Beantwortung der Fragen erfolgt ausschließlich über die e-Vergabe-Plattform. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt. Die Bieter haben sich zudem selbstständig und regelmäßig über Änderungen der Vergabeunterlagen sowie die Beantwortung von Fragen durch die Vergabestelle zu informieren und diese im Rahmen ihrer Angebotserstellung zu berücksichtigen. Auf der e-Vergabe-Plattform registrierte Bieter werden automatisch informiert. Eine Nichtberücksichtigung von Änderungen kann zum Ausschluss des Angebotes führen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt – Vergabekammern des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Es gelten die Regelungen der §§ 155 ff. GWB. Insbesondere ist § 160 Abs. 3 GWB zu beachten: Verstöße gegen das Vergaberecht, die aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen hervorgehen, müssen bis zum Ablauf der Angebotsfrist gemäß Ziffer IV.2.2) gerügt werden. Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens muss innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, eingereicht werden (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Postadres: Ellerstraße 56
Plaats: Bonn
Postcode: 53119
Land: Duitsland

Internetadres: http://www.bundesimmobilien.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019