Diensten - 294581-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Geven van taalcursussen

2019/S 120-294581

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gobierno Vasco
Nationaal identificatienummer: S4833001C
Postadres: C/ Donostia, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
NUTS-code: ES211
Postcode: 01010
Land: Spanje
Contactpersoon: Garbiñe Agirregomezkorta Lekube
E-mail: g-agirregomezkorta@euskadi.eus

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contratacion.euskadi.eus

Adres van het kopersprofiel: www.contratacion.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organización de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero dirigidos a alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillerato

Referentienummer: C02/026/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80580000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Organización de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero dirigidos a alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillerato.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 011 598.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cursos de inglés en Irlanda

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80580000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cursos de inglés en Irlanda.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de realizar los viajes de ida y vuelta para la realización del curso con los siguientes medios / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de ofrecer del 6 de junio al 30 de junio plazas de 3 semanas de duración en la modalidad alumno en casa del profesor / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de ofrecer plazas de 3 semanas de duración, en régimen residencial / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de destinar al cuidado del alumnado participante en las modalidades de alojamiento en familia y, en su caso, en residencia, una ratio de alumnos por monitor R de / Weging: 11
Prijs - Weging: 31
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cursos de inglés en Reino Unido

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80580000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cursos de inglés en Reino Unido.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de realizar los viajes de ida y vuelta para la realización del curso con los siguientes medios / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de ofrecer del 6 de junio al 30 de junio plazas de 3 semanas de duración en la modalidad alumno en casa del profesor / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de ofrecer plazas de 3 semanas de duración, en régimen residencial / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de destinar al cuidado del alumnado participante en las modalidades de alojamiento en familia y, en su caso, en residencia, una ratio de alumnos por monitor R de / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración extra correspondiente a plazas de premio extraordinario de Bachillerato / Weging: 20
Prijs - Weging: 31
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cursos de francés en Francia y cursos de alemán en Alemania

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80580000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alemania y Francia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cursos de francés en Francia y cursos de alemán en Alemania.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de realizar los viajes de ida y vuelta para la realización del curso con los siguientes medios / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de destinar al cuidado del alumnado participante una ratio de alumnos por monitor R de / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Compromiso de que los monitores y responsables de localidad sean trilingües / Weging: 12
Prijs - Weging: 31
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569576
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C02/026/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Cursos de inglés en Irlanda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SHE Herencia, S. L.
Nationaal identificatienummer: B81565020
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 992.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 992.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Cursos de inglés en Reino Unido

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro Internacional de Idiomas, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28479624
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 516 596.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 516 596.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Cursos de francés en Francia y cursos de alemán en Alemania

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Step Language Services, S. L.
Nationaal identificatienummer: B48549174
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES213
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 040.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 010.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019