Leveringen - 294606-2020

25/06/2020    S121

Polen-Gdynia: Medicinale beademingsapparatuur

2020/S 121-294606

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: KRS 0000492201
Postadres: ul. Powstania Styczniowego 1
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-519
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Martyn-Mrozowska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telefoon: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalepomorskie.eu
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: urządzeń do kompresji klatki piersiowej, respiratorów, defibrylatorów oraz videolaryngoskopu na potrzeby SOR w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo

Referentienummer: D25M/251/N/15-34rj/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 4 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200 Apparatuur voor hartstimulatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator transportowy – 2 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator dla dorosłych – 2 szt.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator noworodkowy – 1 szt.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrylator – 6 szt.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videolaryngoskop – 1 szt.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100 Endoscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/08/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2020