Diensten - 294613-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Espalion: Verkeersborden

2019/S 120-294613

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune d'Espalion
Place de la Résistance
Espalion
12500
Frankrijk
Telefoon: +33 565511030
E-mail: mairie-espalion@wanadoo.fr
Fax: +33 565440018
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.espalion.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Collectivité territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, transport, dépose, pose et maintenance signalisation

Referentienummer: 201903
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de fourniture, de transport, de dépose, de pose et de maintenance sous circulation des dispositifs de signalisation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992200
45233290
45233294
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Installation de panneaux de signalisation routière

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur organisationnelle / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-081417
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201903
Benaming:

Fourniture, transport, dépose, pose et maintenance signalisation

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201903
Benaming:

Fourniture, transport, dépose, pose et maintenance signalisation

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740

Internetadres: http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019