Diensten - 294794-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Jönköping: Diensten voor privé-onderwijs

2019/S 120-294794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sveriges Domstolar
202100-2742
Kyrkogatan 34
Jönköping
551 81
Zweden
Contactpersoon: Gabriella Bjärneroth
Telefoon: +46 36155300
E-mail: gabriella.bjarneroth@dom.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.domstol.se/upphandling

Adres van het kopersprofiel: http://www.domstol.se/upphandling

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Coaching för chefer

Referentienummer: 2019-0864
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80590000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av konsulttjänster för coachning av chefer inom Sveriges Domstolar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80590000
80532000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av konsulttjänster för coachning av chefer inom Sveriges Domstolar.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216015
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Coaching för chefer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UL3 Sverige AB
556757-2614
Alfhemsgatan 7
Göteborg
413 10
Zweden
Telefoon: +46 708-619181
E-mail: ulrik.lork@ul3.se
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 370.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Zweden
Telefoon: +46 36-156600
E-mail: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019