Diensten - 294799-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Wageningen: Laboratoriumpipetten en toebehoren

2019/S 120-294799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 09215846
Postadres: Postbus 59
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL
Postcode: 6700 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Michiel Van Otterloo
E-mail: michiel.vanotterloo@wur.nl
Telefoon: +31 317482243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wur.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=109569

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud, kalibratie en reparatie van pipetten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38437000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doelstelling is een Opdrachtnemer te contracteren die in staat is de laboratoria te ontzorgen en aantoonbaar continue de voor Opdrachtgever beste prijs/kwaliteit verhouding te leveren. Een Opdrachtnemer die het proces van pipetkalibratie, onderhoud en reparatie goed kan organiseren en borgen met een uitmuntende kwaliteit en die in staat is, om tegen voor Opdrchtgever acceptabele en eenduidige condities, de volgens het Programma van Eisen gevraagde dienstverlening waar te maken, en daarbij voortdurend de kwaliteit te meten, te bewaken en te verbeteren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 432 238.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelstelling is een Opdrachtnemer te contracteren die in staat is de laboratoria te ontzorgen en aantoonbaar continue de voor Opdrachtgever beste prijs/kwaliteit verhouding te leveren. Een Opdrachtnemer die het proces van pipetkalibratie, onderhoud en reparatie goed kan organiseren en borgen met een uitmuntende kwaliteit en die in staat is, om tegen voor Opdrchtgever acceptabele en eenduidige condities, de volgens het Programma van Eisen gevraagde dienstverlening waar te maken, en daarbij voortdurend de kwaliteit te meten, te bewaken en te verbeteren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prestatieonderbouwing / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: KPI's / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Koppeling / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573466
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VWR International B.V.
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 238.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019