Diensten - 294884-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Software en informatiesystemen

2019/S 120-294884

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Logius
41335830
Wilhelmina van Pruisenweg 52
Den Haag
2595 AN
Nederland
Contactpersoon: Vincent Gorissen
E-mail: servicecentrum@logius.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.logius.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actualisatie marktscan ‘Generieke inrichting digikoppeling adapter’

Referentienummer: Actualisatie marktscan 22 november 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In navolging van de marktscans in 2013, 2016, 2017 en begin 2018 willen VNG Realisatie en Logius door middel van een centrale uitvraag overheidsorganisaties helpen bij de keuze van een leverancier voor de levering van een generieke inrichting digikoppeling adapter. De verwachting is dat op termijn vele gegevensstromen tussen een overheidsorganisatie en de landelijke (basis)voorzieningen via digikoppeling zullen lopen. Het aantal gegevensstromen zal zeker nog groeien en de aangeboden digikoppeling

adapter moet hierop voorbereid zijn. Zie bijgaande documenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een marktscan: zie bijgevoegde documenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dit is niet van toepassing: het betreft een marktscan. / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Dit is niet van toepassing: het betreft een marktscan. / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 226-517316
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Betreft een marktconsultatie die inmiddels is afgesloten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 883622200
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019