Diensten - 294886-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ballymena: Diensten voor bijzonder onderwijs

2019/S 120-294886

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Authority NI
Postadres: Ballymena Office, Ballee Centre, Ballee Road West
Plaats: Ballymena
NUTS-code: UK
Postcode: BT42 2HS
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Francine Scullion
E-mail: procurement@eani.org.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BSF-18-009 Independant Mediation Service and Dispute Avoidance Resolution Service (DARS) For Children And Young People Who Have or May Have Special Educational Needs (SEN)

Referentienummer: BSF-18-009 - Resource ID 2093107
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

BSF-18-009 Independant Mediation Service and Dispute Avoidance Resolution Service (DARS) for children and young people who have or may have Special Educational Needs (SEN) 1.9.2019 to 31.8.2021 (with the option to extend for 3 further 12 month periods).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BSF-18-009 Independant Mediation Service and Dispute Avoidance Resolution Service (DARS) for children and young people who have or may have Special Educational Needs (SEN) 1.9.2019 to 31.8.2021 (with the option to extend for 3 further 12 month periods).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AC1 — Service delivery plan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: AC2 — Session delivery and review / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: AC3 — Quality assurance, training and continual professional development / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: AC4 — Administration, monitoring, reporting and records management / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: AC5 — Professional certification / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: AC6 — Comments/complaints procedures / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: AC7 — Exit strategy / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options to extend for 3 further 12 month periods.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149160
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Global Mediation Ltd
Postadres: 8 Lytton Road
Plaats: Barnet
NUTS-code: UK
Postcode: EN5 5BY
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: adamg@globalmediation.co.uk
Telefoon: +44 2084411355

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: EA
Plaats: Ballymena
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The UK does not currently have any such bodies with responsibilities for appeal/mediation procedures.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019