Diensten - 294896-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Italië-Brindisi: Stafopleidingsdiensten

2019/S 120-294896

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Prefettura di Brindisi
Postadres: Piazza Santa Teresa 1
Plaats: Brindisi
NUTS-code: ITF44
Postcode: 73100
Land: Italië
E-mail: michele.albertini@interno.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prefettura.it/brindisi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: PON legalità servizi supporto enti per finanziamenti europei

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PON legalità supporto EE.LL accesso fondi politica di coesione

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizi di formazione da parte di professionisti quale supporto a dipendenti degli enti locali nello scouting di fondi europei.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 77 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi di formazione da parte di professionisti quale supporto a dipendenti degli enti locali nello scouting di fondi europei.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Relazione tecnica per organizzazione del servizio / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PON Legalità Asse 5 - migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Gara di appalto sotto soglia non rientrante negli obblighi di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ernst & Young Advisors S.p.A.
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Lecce
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019