Diensten - 294902-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Arnhem: Software voor netwerken, internet en intranet

2019/S 120-294902

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
De Connectie
09214908
Eusebiusbuitensingel 53
Arnhem
6828 HZ
Nederland
Contactpersoon: Helma Wieringa
Telefoon: +31 263777082
E-mail: aanbesteden@connectie.nl
NUTS-code: NL226

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arnhem.nl

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sociaal intranet voor De Connectie en de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden

Referentienummer: 237012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De 3 gemeenten (Arnhem, Rheden en Renkum) en De Connectie gunnen in de 2e fase van deze aanbesteding aan een leverancier, die zowel op technisch als functioneel gebied, een oplossing biedt voor een sociaal intranet. Elke organisatie behoudt zijn eigen identiteit met betrekking tot informatie en look and feel. Alle implementaties zullen binnen een jaar na gunning plaatsvinden. De volgorde waarin, is nog niet duidelijk (zie implementatie traject). Alleen voor De Connectie dient de bestaande content door de leverancier te worden gemigreerd. Het intranet moet kunnen koppelen met een aantal systemen. In de toekomst is een koppeling met Office 365 noodzakelijk. Mogelijk vindt deze koppeling bij een aantal organisaties, in 2019, plaats. De implementatie van Office 365 maakt geen onderdeel uit van het project.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De 3 gemeenten (Arnhem, Rheden en Renkum) en De Connectie gunnen in de 2e fase van deze aanbesteding aan een leverancier, die zowel op technisch als functioneel gebied, een oplossing biedt voor een sociaal intranet. Elke organisatie behoudt zijn eigen identiteit met betrekking tot informatie en look and feel. Alle implementaties zullen binnen een jaar na gunning plaatsvinden. De volgorde waarin is nog niet duidelijk (zie implementatie traject). Alleen voor De Connectie dient de bestaande content door de leverancier te worden gemigreerd. Het intranet moet kunnen koppelen met een aantal systemen. In de toekomst is een koppeling met Office 365 noodzakelijk. Mogelijk vindt deze koppeling bij een aantal organisaties, in 2019, plaats. De implementatie van Office 365 maakt geen onderdeel uit van het project.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524163
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Sociaal intranet voor De Connectie en de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Triptic bv
17100851
Piuslaan 70a
Eindhoven
5614 CM
Nederland
Telefoon: +31 402463040
E-mail: sales@triptic.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres: http://https://www.irisintranet.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019