Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 294921-2018

07/07/2018    S129

België-Antwerpen: Oceanografische en hydrologische diensten

2018/S 129-294921

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 124-282389)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Frederik Roose
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32220825
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313446

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling om gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen in kustgebieden mbv een innovatief sensorplatform en geavanceerde proces methoden

Referentienummer: Maritieme Toegang-01239_PIN1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351920 Oceanografische en hydrologische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Innovatieve overheidsopdracht DEMCA

Het verwerven van digitale hoogtemodellen in kustgebieden met een innovatief sensor platform en geavanceerde verwerkingstechnieken

Aankoop onderzoek en ontwikkeling

Oproep tot het indienen van voorstellen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 124-282389

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Engelse vertaling van de documenten toegevoegd