Diensten - 295037-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Borlänge: Software en informatiesystemen

2019/S 120-295037

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 093-225123)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trafikverket
Nationaal identificatienummer: 202100-6297
Postadres: Rödavägen 1
Plaats: Borlänge
NUTS-code: SE
Postcode: 781 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Erik Stalnert
E-mail: erik.stalnert@trafikverket.se
Telefoon: +46 771921921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafikverket.se

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal anseende licensförsörjning

Referentienummer: CTM id 2016150
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Syftet är att skriva ramavtal med en licenspartner, d.v.s. en oberoende leverantör som kan bistå med sakkunnighet inom licensområdet samt på uppdrag av Trafikverket köpa in flertalet av myndighetens programvaror med tillhörande licenser samt support och underhåll under avtalsperioden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-225123

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: