Diensten - 295043-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Vertaaldiensten

2019/S 120-295043

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-252495)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Nationaal identificatienummer: 556819-4798
Postadres: Hornsgatan 15
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110
Postcode: 117 99
Land: Zweden
Contactpersoon: Linus Olsson
E-mail: Linus.Olsson@sklkommentus.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sklkommentus.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018

Referentienummer: 19/60
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Denna upphandling avser anskaffande av Tolkförmedling och översättningstjänster inom följande områden:

— Platstolk

— Tolk via telefon eller webbaserade medel

— Teckenspråkstolk

— Översättning

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-252495

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: