Diensten - 295060-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Montpellier: Computerservers

2019/S 120-295060

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 117-287074)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Montpellier Méditerranée Métropole
24340001700022
1 place Georges Frêche
Montpellier Cedex 2
34267
Frankrijk
Contactpersoon: Direction adjointe études, rédactions, procédures commande publique
Telefoon: +33 467348763
E-mail: marches-publics@montpellier3m.fr
NUTS-code: FRJ13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.montpellier3m.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.montpellier3m.fr

I.1)Naam en adressen
Ville de Montpellier
1 place Georges Frêche
Montpellier
34267
Frankrijk
E-mail: marches-publics@montpellier3m.fr
NUTS-code: FRJ13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marches.montpellier3m.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hébergement serveurs, fournitures d'accès internet et prestations associées

Referentienummer: G8D0035RI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Cet accord-cadre sera passé en application des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, et R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur économique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-287074

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Intitulé
In plaats van:

Numéro de référence: G8D0035RI.

Te lezen:

Numéro de référence: G8D0032RI.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: