Diensten - 295083-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Systeemondersteuningsdiensten

2019/S 120-295083

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 119-292026)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postadres: ul. Szamocka 3, 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 01-748
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zamówień Publicznych, pok. 104
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefoon: +48 226671704
Fax: +48 226671733 / 226671736

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zus.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozwój i utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT)

Referentienummer: TZ/271/40/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72253200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie rozwoju i utrzymania Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT), w dwóch lokalizacjach w Warszawie, przez okres 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) dostawy Sprzętu i licencji w ramach Migracji SZT oraz przeprowadzenia Migracji SZT zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;

2) świadczenia Usług Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;

3) świadczenia Usług dodatkowych w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 6 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;

4) dostawy licencji i świadczenia usług w ramach Rozwoju funkcjonalnego SZT w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 2 i 3 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;

5) przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w związku z Migracją SZT oraz Rozwojem funkcjonalnym SZT.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-292026

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: